Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 75, datë 30.05.2016 "Për komunikimin me median e publikun, publikimet dhe funksionimin e faqes së internetit"
Kjo rregullore përcakton procedurat në lidhje me funksionimin sa më të mirë të komunikimit të Autoritetit me Median ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/30/2016

Rregullore nr. 57, datë 28.04.2016 "Mbi trajnimet e vazhdueshme profesionale dhe rinovimin e licencës së aktuarit të autorizuar"
Kjo Rregullore ka për objekt përcaktimin e rregullave të trajnimeve të vazhdueshme profesionale dhe rinovimit të licencës ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/28/2016

Rregullore nr. 40, datë 31.03.2016 "Mbi formën, përmbajtjen dhe rregullat për mbajtjen e regjistrave të ndërmjetësve në sigurime"
Kjo rregullore përcakton formën, përmbajtjen dhe rregullat për mbajtjen e regjistrave të personave fizikë dhe juridikë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/31/2016

Rregullore nr. 38, datë 31.03.2016 "Për përmbajtjen, mënyrën, afatet e raportimit dhe njoftimit periodik në AMF nga shoqëritë e sigurimit"
Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i përmbajtjes, mënyrës, dhe afateve të raportimit dhe njoftimit periodik ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/31/2016

Kodi i Etikës së Aktuarëve, nr. 15, datë 26.02.2016
Qëllimi i këtij Kodi është promovimi i rregullave të sjelljes dhe të etikës profesionale për aktuarët, gjatë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 2/26/2016

Rregullore nr. 9, datë 25.01.2016 "Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve teknike, si dhe kriteret dhe procedurat e miratimit të tyre nga Autoriteti"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i bazave, metodave të llogaritjes, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/25/2016

Rregullore nr. 2, datë 25.01.2016 "Për formën, afatet dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, raporteve statistikore dhe raportimeve të tjera të ndërmjetësve në sigurime dhe risigurime"
Kjo rregullore përcakton formën, afatet dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe raporteve statistikore që detyrohet të përgatitë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/25/2016

Rregullore nr. 10, datë 25.01.2016 "Mbi funksionimin e bibliotekës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare"
Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për administrimin dhe funksionimin e Bibliotekës së Autoritetit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/25/2016

Rregullore nr. 1, datë 25.01.2016 "Për procedurat dhe mënyrën e depozitimit të informacionit dhe dokumentacionit në lidhje me burimin e kapitalit për aksionarët e shoqërisë së sigurimit"
Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e dokumentacionit për aksionarët themelues të shoqërisë së sigurimit, procedurat ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/25/2016

Rregullore nr. 138, datë 21.12.2015 "Për miratimin ose refuzimin e ndryshimeve thelbësore të statutit të shoqërisë së sigurimit"
Objekti i kësaj rregullore është përcaktimi i rregullave për miratimin ose refuzimin e ndryshimeve thelbësore të statutit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/21/2015

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë