Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 137, datë 21.12.2015 "Mbi procedurën, afatet dhe dokumentacionin e nevojshëm/shtesë për miratimin e emërimit dhe riemërimit të anëtarit të këshillit të administrimit/mbikëqyrës, administratorit/anëtarit të bordit të drejtorëve të shoqërisë së sigurimit"
Kjo rregullore përcakton procedurën, afatet dhe dokumentacionin e nevojshëm për miratimin nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/21/2015

Rregullore e brendshme e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare nr. 136, datë 21.12.2015 "Për organizimin, funksionimin dhe përshkrimin e detyrave"
Kjo Rregullore synon të përcaktojë normat e përgjithshme që rregullojnë organizimin, funksionimin dhe përshkrimin e ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/21/2015

Kodi i etikës në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, nr. 131, datë 26.11.2015
Ky kod synon të përcaktojë rregullat e etikës dhe standardet profesionale për anëtarët e  Bordit dhe punonjësit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/26/2015

Rregullore nr. 129, datë 26.11.2015 "Për marrëdhëniet e punës të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për kushtet, procedurat, të drejtat dhe detyrimet, e pranimit, ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/26/2015

Rregullore nr. 127, datë 26.11.2015 "Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, si dhe kryerjen e testimit të njohurive"
Kjo Rregullore ka si objekt përcaktimin e procedurave dhe afateve të licencimit, rinovimit, refuzimit, revokimit, pezullimit të licencës ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/26/2015

Rregullore nr. 120, datë 26.11.2015 "Mbi kriteret, rregullat dhe procedurat për delegimin e disa funksioneve nga shoqëritë e sigurimit"
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kritereve, rregullave dhe procedurave për delegimin nga shoqëritë e sigurimit të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/26/2015

Rregullore nr. 111, datë 26.10.2015 "Për Metodën e llogaritjes së kufirit minimal të aftësisë paguese të shoqërisë së sigurimit, që ushtron veprimtari në klasat e jetës dhe jo jetës"
Me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, VKM nr. ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/26/2015

Rregullore nr. 110, datë 26.10.2015 "Për përmbajtjen e raportit vjetor që publikohet nga shoqëritë e sigurimit dhe risigurimit"
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kërkesave minimale për përmbajtjen e raportit vjetor që publikohet nga shoqëria ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/26/2015

Rregullore nr. 85/1, datë 30.09.2015 "Për kriteret e risigurimit"
Kjo rregullore ka për objekt të përcaktojë kriteret mbi bazën e të cilave lidhen marrëveshje risigurimi nga shoqëritë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/30/2015

Rregullore nr. 79, datë 31.08.2015 "Për miratimin/licencimin e personave për të ushtruar veprimtarinë e agjentit në sigurime, si dhe rastet e mospranimit të regjistrimit të tij dhe refuzimit të licencës"
Kjo Rregullore përcakton: a) kriteret e profesionalizmit, etikës, të besueshmërisë dhe kërkesat financiare që duhet ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 8/31/2015

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë