Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Kodi i Etikës së Aktuarëve, nr. 15, datë 26.02.2016
Qëllimi i këtij Kodi është promovimi i rregullave të sjelljes dhe të etikës profesionale për aktuarët, gjatë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 2/26/2016

Rregullore nr. 9, datë 25.01.2016 "Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve teknike, si dhe kriteret dhe procedurat e miratimit të tyre nga Autoriteti"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i bazave, metodave të llogaritjes, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/25/2016

Rregullore nr. 2, datë 25.01.2016 "Për formën, afatet dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, raporteve statistikore dhe raportimeve të tjera të ndërmjetësve në sigurime dhe risigurime"
Kjo rregullore përcakton formën, afatet dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe raporteve statistikore që detyrohet të përgatitë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/25/2016

Rregullore nr. 10, datë 25.01.2016 "Mbi funksionimin e bibliotekës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare"
Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për administrimin dhe funksionimin e Bibliotekës së Autoritetit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/25/2016

Rregullore nr. 1, datë 25.01.2016 "Për procedurat dhe mënyrën e depozitimit të informacionit dhe dokumentacionit në lidhje me burimin e kapitalit për aksionarët e shoqërisë së sigurimit"
Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e dokumentacionit për aksionarët themelues të shoqërisë së sigurimit, procedurat ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/25/2016

Rregullore nr. 138, datë 21.12.2015 "Për miratimin ose refuzimin e ndryshimeve thelbësore të statutit të shoqërisë së sigurimit"
Objekti i kësaj rregullore është përcaktimi i rregullave për miratimin ose refuzimin e ndryshimeve thelbësore të statutit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/21/2015

Rregullore nr. 137, datë 21.12.2015 "Mbi procedurën, afatet dhe dokumentacionin e nevojshëm/shtesë për miratimin e emërimit dhe riemërimit të anëtarit të këshillit të administrimit/mbikëqyrës, administratorit/anëtarit të bordit të drejtorëve të shoqërisë së sigurimit"
Kjo rregullore përcakton procedurën, afatet dhe dokumentacionin e nevojshëm për miratimin nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/21/2015

Rregullore e brendshme e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare nr. 136, datë 21.12.2015 "Për organizimin, funksionimin dhe përshkrimin e detyrave"
Kjo Rregullore synon të përcaktojë normat e përgjithshme që rregullojnë organizimin, funksionimin dhe përshkrimin e ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/21/2015

Kodi i etikës në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, nr. 131, datë 26.11.2015
Ky kod synon të përcaktojë rregullat e etikës dhe standardet profesionale për anëtarët e  Bordit dhe punonjësit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/26/2015

Rregullore nr. 129, datë 26.11.2015 "Për marrëdhëniet e punës të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për kushtet, procedurat, të drejtat dhe detyrimet, e pranimit, ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/26/2015

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë