Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 58, datë 30.06.2015 "Mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave dhe dokumentacionit për identifikimin e klientit, regjistrimin, ruajtjen ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/30/2015

Rregullore nr. 48, datë 30.06.2015 "Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime"
Kjo Rregullore përcakton kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të kërkesës, të personave që ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/30/2015

Rregullore nr. 45, datë 30.06.2015 "Për administrimin e likuiditetit për fondin e investimeve"
Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për administrimin e likuiditetit të fondeve të investimeve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/30/2015

Rregullore nr. 38, datë 28.05.2015 "Për formatin e detajuar, minimumin e objektit dhe të përmbajtjes së raportit të auditimit, të shoqërisë së sigurimit"
Kjo rregullore synon të përcaktojë elementët e nevojshëm mbi objektin, formën dhe përmbajtjen e raportit të auditimit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2015

Rregullore nr. 37, datë 28.05.2015 "Për përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për përzgjedhjen e shoqërisë audituese për shoqërinë e sigurimit"
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për përzgjedhjen e shoqërisë audituese të shoqërive ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2015

Rregullore nr. 36, datë 28.05.2015 "Për informimin e të siguruarit apo personave të tjerë të interesuar për sa u përket zhvilllimeve dhe ndryshimeve ligjore në sektorin e sigurimeve"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për informimin e të siguruarit apo personave të tjerë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2015

Rregullore nr. 35, datë 28.05.2015 "Për procedurat dhe shqyrtimin e ankesave"
Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë rregullat për procedurat dhe shqyrtimin e ankesave të depozituara në ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2015

Rregullore nr. 34, datë 28.05.2015 "Për raportimin e detyruar dhe periodik të shoqërive të sigurimit dhe risigurimit"
Kjo rregullore ka objekt përcaktimin e formës, mënyrës, përmbajtjes, listës, periudhës si dhe afateve kohore për ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2015

Rregullore nr. 32, datë 28.05.2015 "Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Edukimit"
Kjo Rregullore ka për objekt organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Edukimit, si dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2015

Rregullore nr. 20, 28.04.2015 "Për procedurat e ndalimit ose kufizimit të përdorimit të lirë të aktiveve të shoqërisë së sigurimit"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave të ndalimit ose kufizimit të përdorimit të lirë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/28/2015

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë