Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 127, datë 26.11.2015 "Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, si dhe kryerjen e testimit të njohurive"
Kjo Rregullore ka si objekt përcaktimin e procedurave dhe afateve të licencimit, rinovimit, refuzimit, revokimit, pezullimit të licencës ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/26/2015

Rregullore nr. 120, datë 26.11.2015 "Mbi kriteret, rregullat dhe procedurat për delegimin e disa funksioneve nga shoqëritë e sigurimit"
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kritereve, rregullave dhe procedurave për delegimin nga shoqëritë e sigurimit të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/26/2015

Rregullore nr. 111, datë 26.10.2015 "Për Metodën e llogaritjes së kufirit minimal të aftësisë paguese të shoqërisë së sigurimit, që ushtron veprimtari në klasat e jetës dhe jo jetës"
Me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, VKM nr. ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/26/2015

Rregullore nr. 110, datë 26.10.2015 "Për përmbajtjen e raportit vjetor që publikohet nga shoqëritë e sigurimit dhe risigurimit"
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kërkesave minimale për përmbajtjen e raportit vjetor që publikohet nga shoqëria ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/26/2015

Rregullore nr. 85/1, datë 30.09.2015 "Për kriteret e risigurimit"
Kjo rregullore ka për objekt të përcaktojë kriteret mbi bazën e të cilave lidhen marrëveshje risigurimi nga shoqëritë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/30/2015

Rregullore nr. 79, datë 31.08.2015 "Për miratimin/licencimin e personave për të ushtruar veprimtarinë e agjentit në sigurime, si dhe rastet e mospranimit të regjistrimit të tij dhe refuzimit të licencës"
Kjo Rregullore përcakton: a) kriteret e profesionalizmit, etikës, të besueshmërisë dhe kërkesat financiare që duhet ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 8/31/2015

Rregullore nr. 58, datë 30.06.2015 "Mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave dhe dokumentacionit për identifikimin e klientit, regjistrimin, ruajtjen ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/30/2015

Rregullore nr. 48, datë 30.06.2015 "Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime"
Kjo Rregullore përcakton kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të kërkesës, të personave që ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/30/2015

Rregullore nr. 45, datë 30.06.2015 "Për administrimin e likuiditetit për fondin e investimeve"
Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për administrimin e likuiditetit të fondeve të investimeve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/30/2015

Rregullore nr. 38, datë 28.05.2015 "Për formatin e detajuar, minimumin e objektit dhe të përmbajtjes së raportit të auditimit, të shoqërisë së sigurimit"
Kjo rregullore synon të përcaktojë elementët e nevojshëm mbi objektin, formën dhe përmbajtjen e raportit të auditimit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2015

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë