Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 19, datë 28.04.2015 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe llojet e investimeve të lejuara të këtyre aktiveve"
Objekti i rregullores është përcaktimi i llojeve dhe karakteristikave të aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/28/2015

Rregullore nr. 18, datë 28.04.2015 "Për rregullat e organizimit të sistemit të administrimit të rrezikut në shoqërinë e sigurimit"
Kjo rregullore ka për objekt rregullimin e organizimit dhe funksionimit të sistemit të administrimit të rrezikut në shoqërinë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/28/2015

Rregullore nr. 17, datë 28.04.2015 "Për funksionimin dhe mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes së bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare"
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e rregullave për funksionimin dhe mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes së Bordit të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/28/2015

Rregullore nr. 155, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e elementëve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre”
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/23/2014

Rregullore nr. 154, datë 23.12.2014 “Për njoftimin, korrigjimin apo ndalimin e informacionit promocional”
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e rregullave dhe procedurave për njoftimin, korrigjimin apo ndalimin e informacionit promocional.
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/23/2014

Rregullore nr. 153, datë 23.12.2014 “Për veprimtarinë e Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Komitetit të Auditimit në shoqërinë e sigurimit”
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e normave të përgjithshme që rregullojnë funksionet e Njësisë së ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/23/2014

Manuali i Mbikëqyrjes të Shoqërive të Sigurimit
Objekti i këtij manuali është përcaktimi i metodologjisë me fokus rreziku për mbikëqyrjen e shoqërive të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/31/2014

Rregullore nr. 135, datë 31.10.2014 "Për procedurat dhe parimet minimale në lidhje me sistemin e kontrollit të brendshëm dhe aspekte të tjera të sistemit të informimit të shoqërisë së sigurimit"
Objekt i kësaj rregullore është përcaktimi i procedurave dhe parimeve minimale lidhur me sistemin e kontrollit të brendshëm ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/31/2014

Rregullore nr. 96, datë 25.06.2014 "Për formën, llogaritjen dhe shumën e kapitalit që duhet të ketë detyrimisht shoqëria administruese e sipërmarrjeve të investimeve kolektive”
Kjo rregullore ka si qëllim përcaktimin e formës, llogaritjes dhe shumës së kapitalit që duhet të ketë detyrimisht ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/1/2014

Rregullore nr. 109, datë 29.08.2014 "Për kushtet dhe procedurat e bashkimit ose ndarjes së shoqërisë së sigurimit"
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kushteve dhe procedurave për bashkimin dhe ndarjen e shoqërive të sigurimit.
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 8/29/2014

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë