Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 37, datë 28.05.2015 "Për përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për përzgjedhjen e shoqërisë audituese për shoqërinë e sigurimit"
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për përzgjedhjen e shoqërisë audituese të shoqërive ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2015

Rregullore nr. 36, datë 28.05.2015 "Për informimin e të siguruarit apo personave të tjerë të interesuar për sa u përket zhvilllimeve dhe ndryshimeve ligjore në sektorin e sigurimeve"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për informimin e të siguruarit apo personave të tjerë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2015

Rregullore nr. 35, datë 28.05.2015 "Për procedurat dhe shqyrtimin e ankesave"
Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë rregullat për procedurat dhe shqyrtimin e ankesave të depozituara në ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2015

Rregullore nr. 34, datë 28.05.2015 "Për raportimin e detyruar dhe periodik të shoqërive të sigurimit dhe risigurimit"
Kjo rregullore ka objekt përcaktimin e formës, mënyrës, përmbajtjes, listës, periudhës si dhe afateve kohore për ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2015

Rregullore nr. 32, datë 28.05.2015 "Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Edukimit"
Kjo Rregullore ka për objekt organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Edukimit, si dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2015

Rregullore nr. 20, 28.04.2015 "Për procedurat e ndalimit ose kufizimit të përdorimit të lirë të aktiveve të shoqërisë së sigurimit"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave të ndalimit ose kufizimit të përdorimit të lirë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/28/2015

Rregullore nr. 19, datë 28.04.2015 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe llojet e investimeve të lejuara të këtyre aktiveve"
Objekti i rregullores është përcaktimi i llojeve dhe karakteristikave të aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/28/2015

Rregullore nr. 18, datë 28.04.2015 "Për rregullat e organizimit të sistemit të administrimit të rrezikut në shoqërinë e sigurimit"
Kjo rregullore ka për objekt rregullimin e organizimit dhe funksionimit të sistemit të administrimit të rrezikut në shoqërinë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/28/2015

Rregullore nr. 17, datë 28.04.2015 "Për funksionimin dhe mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes së bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare"
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e rregullave për funksionimin dhe mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes së Bordit të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/28/2015

Rregullore nr. 155, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e elementëve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre”
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/23/2014

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë