Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 97, datë 25.06.2014 "Për informacionin kryesor që duhet t’i vihet në dipozicion investitorit të skemave të investimeve kolektive"
Kjo rregullore ka si qëllim përcaktimin e rregullave për dhënien e detyrueshme të informacionit kryesor për investitorin ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/25/2014

Rregullore nr. 18, datë 10.03.2014 "Për përcaktimin e rregullave për pagesën nga rezerva monetare të dëmeve që mbulohen nga kontratat e sigurimit të detyrueshëm motorik në sektorin e transportit"
Autoriteti bazuar në rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, me qëllim marrjen e masave për ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/10/2014

Rregullore nr. 160, datë 21.11.2012 "Për kushtet e organizimit dhe funksionimit të platformës shumëpalëshe të tregtimit – MTF"
Objekt i kësaj rregullore është përcaktimi i kushteve për organizimin dhe funksionimin e Platformës Shumëpalëshe ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/21/2012

Rregullore nr. 139, datë 26.09.2012 "Për përllogaritjen e vlerës neto të aseteve të fondit të pensionit vullnetar dhe afatet e publikimit te informacionit"
Kjo rregullore përcakton mënyrën e vlerësimit të aseteve dhe detyrimeve të fondit të pensionit, përllogaritjen ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/26/2012

Rregullore nr. 90, datë 18.07.2012 "Për rregullat e inventarizimit, vlerësimit dhe nxjerrjes nga përdorimi të aktiveve në zotërim të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe procedurave për inventarizimin, vlerësimin dhe nxjerrjen ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 7/18/2012

Rregullore nr. 50, datë 21.03.2012 "Mbi rrethanat e veçanta për pagesën në tituj të kuotave të fondit të investimit"
Kjo rregullore përcakton rrethanat e veçanta për pagesën në tituj të kuotave të fondit të investimit, si dhe ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/21/2012

Rregullore nr. 36, datë 21.03.2012 "Për krijimin, llogaritjen, financimin, administrimin e fondit të kompensimit dhe kryerjen e pagesave të dëmeve"
Kjo rregullore përcakton rregulla në lidhje me administrimin e Fondit të Kompensimit.
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/21/2012

Rregullore nr. 177, datë 13.12.2011 "Mbi organizimin e veprimtarisë kërkimore në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare"
Kjo Rregullore ka për objekt të përcaktojë normat e përgjithshme që rregullojnë organizimin e veprimtarisë kërkimore ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/13/2011

Rregullore nr. 131, datë 06.10.2011 "Mbi kodin e sjelljes të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive"
Kjo rregullore ka për qëllim të rregullojë sjelljen dhe kushtet për kryerjen e veprimtarisë të shoqërive të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/6/2011

Rregullore nr. 130, datë 06.10.2011 "Për regjistrin e investitorëve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive"
Kjo rregullore përcakton rregullat për formën dhe përmbajtjen e të dhënave të regjistrit të investitorëve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/6/2011

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë