Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 154, datë 23.12.2014 “Për njoftimin, korrigjimin apo ndalimin e informacionit promocional”
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e rregullave dhe procedurave për njoftimin, korrigjimin apo ndalimin e informacionit promocional.
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/23/2014

Rregullore nr. 153, datë 23.12.2014 “Për veprimtarinë e Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Komitetit të Auditimit në shoqërinë e sigurimit”
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e normave të përgjithshme që rregullojnë funksionet e Njësisë së ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/23/2014

Manuali i Mbikëqyrjes të Shoqërive të Sigurimit
Objekti i këtij manuali është përcaktimi i metodologjisë me fokus rreziku për mbikëqyrjen e shoqërive të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/31/2014

Rregullore nr. 135, datë 31.10.2014 "Për procedurat dhe parimet minimale në lidhje me sistemin e kontrollit të brendshëm dhe aspekte të tjera të sistemit të informimit të shoqërisë së sigurimit"
Objekt i kësaj rregullore është përcaktimi i procedurave dhe parimeve minimale lidhur me sistemin e kontrollit të brendshëm ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 10/31/2014

Rregullore nr. 109, datë 29.08.2014 "Për kushtet dhe procedurat e bashkimit ose ndarjes së shoqërisë së sigurimit"
Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e kushteve dhe procedurave për bashkimin dhe ndarjen e shoqërive të sigurimit.
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 8/29/2014

Rregullore nr. 97, datë 25.06.2014 "Për informacionin kryesor që duhet t’i vihet në dipozicion investitorit të skemave të investimeve kolektive"
Kjo rregullore ka si qëllim përcaktimin e rregullave për dhënien e detyrueshme të informacionit kryesor për investitorin ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/25/2014

Rregullore nr. 96, datë 25.06.2014 "Për formën, llogaritjen dhe shumën e kapitalit që duhet të ketë detyrimisht shoqëria administruese e sipërmarrjeve të investimeve kolektive”
Kjo rregullore ka si qëllim përcaktimin e formës, llogaritjes dhe shumës së kapitalit që duhet të ketë detyrimisht ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/1/2014

Rregullore nr. 18, datë 10.03.2014 "Për përcaktimin e rregullave për pagesën nga rezerva monetare të dëmeve që mbulohen nga kontratat e sigurimit të detyrueshëm motorik në sektorin e transportit"
Autoriteti bazuar në rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, me qëllim marrjen e masave për ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/10/2014

Rregullore nr. 160, datë 21.11.2012 "Për kushtet e organizimit dhe funksionimit të platformës shumëpalëshe të tregtimit – MTF"
Objekt i kësaj rregullore është përcaktimi i kushteve për organizimin dhe funksionimin e Platformës Shumëpalëshe ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/21/2012

Rregullore nr. 139, datë 26.09.2012 "Për përllogaritjen e vlerës neto të aseteve të fondit të pensionit vullnetar dhe afatet e publikimit te informacionit"
Kjo rregullore përcakton mënyrën e vlerësimit të aseteve dhe detyrimeve të fondit të pensionit, përllogaritjen ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 9/26/2012

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë