Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 2, datë 13.01.2011 “Për përmbajtjen e kontratës dhe të prospektit të fondit të pensionit”
Kjo rregullore përcakton rregulla më të hollësishme të përmbajtjes të kontratës dhe prospektit të fondit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/13/2011

Rregullore nr. 1, datë 13.01.2011 “Për delegimin e funksioneve të shoqërisë administruese të fondeve të pensioneve”
Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë llojet e funksioneve, rregullat dhe procedurat për delegim të funksioneve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/13/2011

Rregullore nr. 126, datë 07.12.2010 "Mbi mënyrat, kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit vullnetar"
Kjo rregullore përcakton mënyrat kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit në llogarinë e anëtarit të fondit të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/7/2010

Rregullore nr. 125, datë 07.12.2010 “Për penalitetet e zbatuara në rastin e tërheqjes së parakohshme nga fondi i pensionit vullnetar”
Objekti i rregullores është përcaktimi i kufirit dhe mënyrës së zbatimit të penalitetit në rast të tërheqjes ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/7/2010

Rregullore nr. 124, datë 7.12.2010 “Mbi afatet, kushtet dhe procedurat për autorizim të bankave si kujdestarë të obligacioneve”
Kjo rregullore përcakton: a) afatet kohore, kushtet dhe procedurat për autorizimin e kujdestarëve të obligacioneve të shoqërive ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 12/7/2010

Rregullore nr. 113, datë 18.11.2010 "Për testimin e administratorëve të shoqërisë administruese të fondeve te pensioneve"
Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e procedurave të organizimit të testimit të administratorëve të shoqërisë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 11/18/2010

Rregullore nr. 21, datë 19.03.2010 "Mbi administrimin e fondit të garancisë dhe rregullat e trajtimit të dëmeve të kartonit jeshil"
Kjo Rregullore ka për objekt të përcaktojë rregullat mbi administrimin e Fondit të Garancisë së Kartonit Jeshil për ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/19/2010

Rregullore nr. 18/1, datë 25.02.2010 "Tarifat e licencimit dhe funksionimit të shoqërisë administruese, depozitarit dhe agjentit të fondeve të pensionit vullnetar"
Kjo Rregullore përcakton elementët dhe madhësinë e tarifave për licensimin, miratimin, autorizimin, funksionimin e shoqërisë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 2/25/2010

Rregullore nr. 2, datë 28.01.2010 "Për standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimit"
Kjo Rregullore përcakton rregullat dhe standardet e mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimeve,  përmbajtjen dhe ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/28/2010

Rregullore nr. 1, datë 28.01.2010 "Për aktivet e lejuara, kufizimet dhe kufirin maksimal të investimit të fondit të pensionit"
Kjo rregullore hartohet në bazë të nenit 63, të Ligjit nr. 10 197, datë 10.12.2009, "Për fondet e pensionit vullnetar" Qëllimi ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/28/2010

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë