Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
VKM
Rregullore
Udhëzime
Dekrete
Akte Nënligjore
 Print
Rregullore nr. 21, datë 19.03.2010 "Mbi administrimin e fondit të garancisë dhe rregullat e trajtimit të dëmeve të kartonit jeshil"
Kjo Rregullore ka për objekt të përcaktojë rregullat mbi administrimin e Fondit të Garancisë së Kartonit Jeshil për ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 3/19/2010

Rregullore nr. 18/1, datë 25.02.2010 "Tarifat e licencimit dhe funksionimit të shoqërisë administruese, depozitarit dhe agjentit të fondeve të pensionit vullnetar"
Kjo Rregullore përcakton elementët dhe madhësinë e tarifave për licensimin, miratimin, autorizimin, funksionimin e shoqërisë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 2/25/2010

Rregullore nr. 2, datë 28.01.2010 "Për standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimit"
Kjo Rregullore përcakton rregullat dhe standardet e mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimeve,  përmbajtjen dhe ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/28/2010

Rregullore nr. 1, datë 28.01.2010 "Për aktivet e lejuara, kufizimet dhe kufirin maksimal të investimit të fondit të pensionit"
Kjo rregullore hartohet në bazë të nenit 63, të Ligjit nr. 10 197, datë 10.12.2009, "Për fondet e pensionit vullnetar" Qëllimi ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 1/28/2010

Rregullore nr. 74, datë 28.08.2009 "Mbi përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe të veprimtarisë tregtare të shoqërive komisionere në letrat me vlerë"
Kjo rregullore përcakton përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe të raportit të veprimtarisë tregetare për shoqëritë ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 8/28/2009

Rregullore nr. 68, datë 27.07.2009 "Mbi përgatitjen dhe publikimin e analizave financiare në fushën e letrave me vlerë"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave në lidhje me përgatitjen dhe publikimin e analizave financiare ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 7/27/2009

Rregullore nr. 53, datë 25.06.2009 "Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit"
Kjo Rregullore ka si qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurave të trajtimit të dëmeve, që mbulohen nga kontrata e ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 6/25/2009

Rregullore nr. 42, datë 28.05.2009 "Mbi detyrimin e emetuesit për informimin e publikut mbi faktet me rëndësi materiale"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së dhënies dhe të përmbajtjes të informacionit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2009

Rregullore nr. 41, datë 28.05.2009 "Mbi likuiditetin minimal të shoqërive të brokerimit të letrave me vlerë"
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së balancimit të aseteve likuide me detyrimet me afat ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 5/28/2009

Rregullore nr. 36, datë 30.04.2009 "Për rregjistrin elektronik të dëmeve të sigurimeve të detyrueshme motorike"
Kjo rregullore miratohet në bazë dhe për zbatim të ligjit nr.10076, datë 12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 4/30/2009

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë