Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Të Përgjithshme
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me
    Vlerë
Tregu i Pensioneve
    Private
    Vullnetare
Rregullore
 Print
Rregullore nr. 86, datë 03.07.2017 "Mbi administrimin e fondit të garancisë së shoqërisë së sigurimit dhe rastet e ndërhyrjes"
Objekt i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregulla mbi administrimin e fondit të garancisë dhe rastet e ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 03/07/2017

Rregullore nr. 85, datë 03.07.2017 "Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime"
Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave, procedurave, afateve për licencimin dhe rinovimin e licencës ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 03/07/2017

Rregullore nr. 57, datë 26.05.2017 "Mbi llogaritjen e Mbajtjes Neto të Mbulimit Maksimal Agregat të rreziqeve që rrjedhin nga kontratat e sigurimit"
Objekti i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregulla për shoqëritë e sigurimit në lidhje me llogaritjen ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 01/01/2019

Rregullore nr. 56, datë 26.05.2017 "Për transferimin e portofolit të sigurimit në lidhje me vendet anëtare"
Objekt i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregullat për transferimin e portofolit të sigurimit në lidhje ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi

Rregullore Nr. 55, datë 26.05.2017 "Mbi mbikëqyrjen e grupit të sigurimit"
Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave, kushteve dhe kërkesave për realizimin e mbikëqyrjes së ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 01/01/2018

Rregullore nr. 54, datë 26.05.2017 "Mbi likuidimin e detyrueshëm të degës së shoqërisë së sigurimit, të një vendi të huaj dhe një vendi anëtar të BE-së"
Objekt i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregullat e likuidimit të detyrueshëm të degës së ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 26/05/2017

Rregullore nr. 200, datë 27.12.2016 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve matematike dhe llojet e investimeve të lejuara të këtyre aktiveve"
Objekti i rregullores është përcaktimi i llojeve dhe karakteristikave të aktiveve në mbulim të provigjoneve matematike, ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 27/12/2016

Rregullore nr. 187, datë 24.11.2016 “Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes së provigjoneve matematike, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve matematike dhe kriteret e procedurat e miratimit të tyre”
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i parimeve, i bazave teknike dhe i metodave të llogaritjes së  provigjoneve ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 24/11/2016

Rregullore nr. 154, datë 29.09.2016 "Mbi pezullimin e shitjes dhe shlyerjes së kuotave në Fondet e Investimeve"
Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave, kushteve dhe procedurave për pezullimin e shitjes dhe shlyerjes ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 29/09/2016

Manuali i Mbikëqyrjes me Bazë Rreziku të Fondeve Vullnetare të Pensionit nr. 146, datë 29.09.2016
Objektivi i këtij manuali është t’i sigurojë AMF-së material thelbësor referimi për të mundësuar zbatimin ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 29/09/2016

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë