Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Të Përgjithshme
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me
    Vlerë
Tregu i Pensioneve
    Private
    Vullnetare
Udhëzime
 Print
Udhëzim nr. 62, datë 22.05.2008 "Për vlerësimin e arritjeve individuale të punonjësit"
Ky Udhëzim ka si qëllim vlerësimin e punës dhe performancës së secilit anëtar të stafit në Autoritetin e ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 22/05/2008

Udhëzim nr. 2, datë 21.11.2007 "Për procedurat e inspektimit në subjektet financiare jo-bankare"
Kjo rregullore hartohet në bazë dhe për zbatim të pikave 2, 3 dhe 19 të Nenit 14 të Ligjit Nr. 9572 datë 03/07/2006 ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 21/11/2007

Udhëzim nr. 4, datë 03.10.2007 "Mbi parimet dhe rregullat e përgjithshme të sigurisë së informacionit"
Objekt i këtij udhëzimi është përcaktimi i Parimeve dhe Rregullave të Përgjithshme të Sigurisë së Informacionit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 03/10/2007

Udhëzim nr. 6, datë 30.08.2007 "Mbi administrimin e mirë të dëmeve në sigurime"
Objekti i këtij udhëzimi metodologjik është vendosja e parimeve dhe rregullave të përgjithshme në procedurat e e trajtimit ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 30/08/2007

Udhëzim nr. 11, datë 08.02.2007 "Mbi rregullat e publikimit të të dhënave të shoqërive të sigurimit, shoqërive të brokerimit në kuadrin e transparencës ndaj publikut dhe mbrojtjes konsumatore"
Objekti i ketij udhezimi është përcaktimi i rregullave për publikimin e të dhënave të nevojshme për të ...
Miratoi Bordi i AMF. Hyn në fuqi 08/02/2007

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë