Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
13 Vendim nr. 138, 28/09/2017 Për miratimin e një shtese në rregulloren nr. 155, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre” 28/09/2017
13 Vendim nr. 137, 28/09/2017 Për disa ndryshime në rregulloren nr. 127, datë 06.10.2011 “Mbi përmbajtjen e detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, shoqërive të administrimit dhe depozitarëve” 28/09/2017
13 Vendim nr. 136, 28/09/2017 Për disa ndryshime dhe shtesa në rregulloren nr. 25, datë 23.02.2011 “Për raportimin në AMF të veprimtarisë së shoqërisë administruese të fondeve të pensionit” 28/09/2017
13 Vendim nr. 135, 28/09/2017 Mbi miratimin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe kolegjit universitar “Luarasi” 28/09/2017
13 Vendim nr. 134, 28/09/2017 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve të konvertueshme 28/09/2017
13 Vendim nr. 133, 28/09/2017 Për miratimin e prospektit të ndryshuar të fondit të pensionit të administruar nga shoqëria administruese “Credins Invest – Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive” sh.a. 28/09/2017
13 Vendim nr. 132, 28/09/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017, të shafp “Sigal-Life Uniqa Group Austria” 28/09/2017
12 Vendim nr. 131, 31/08/2017 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 76, datë 28.07.2015 “Për caktimin e shpërblimit të anëtarëve joekzekutivë dhe pagës së drejtorit të përgjithshëm ekzekutiv, nëndrejtorit ekzekutiv dhe të punonjësve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” i ndryshuar 31/08/2017
12 Vendim nr. 130, 31/08/2017 Për miratimin e rregullores “Për organizimin, funksionimin dhe përshkrimin e detyrave të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 31/08/2017
12 Vendim nr. 129, 31/08/2017 Për një shtesë në vendimin e bordit nr. 69, datë 19.06.2017 “Për miratimin e strukturës organizative, numrin e punonjësve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 31/08/2017