Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
9 Vendim nr. 88, 01/06/2018 Për refuzimin e miratimit të kandidaturës së propozuar nga Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve të BSHS-së. 01/06/2018
8 Vendim nr. 87, 07/05/2018 Për refuzimin e Ankimit Administrativ të Shoqatës së Siguruesve të Shqipërisë ndaj Vendimit të Bordit të AMF-së nr. 72, datë 04.04.2018 07/05/2018
8 Vendim nr. 86, 07/05/2018 Për marrjen e masave ndaj Byrosë Shqiptare të Sigurimit për moszbatim të Vendimeve të Bordit të Autoritetit 07/05/2018
8 Vendim nr. 85, 07/05/2018 Për licencimin e Zj. Ariola Gorica si broker fizik për tregtimin e Titujve në emër dhe për llogari të shoqërisë “Prodata Securities” sh.a. 07/05/2018
8 Vendim nr. 84, 07/05/2018 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Digitalb” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë me normë interesi fikse 07/05/2018
8 Vendim nr. 83, 07/05/2018 Për miratimin e emërimit të Zj. Areta Çuko si administrator i shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 07/05/2018
8 Vendim nr. 82, 07/05/2018 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. 07/05/2018
8 Vendim nr. 81, 07/05/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigma Interalbanian Vig” sh.a. 07/05/2018
8 Vendim nr. 80, 07/05/2018 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë “Suntrust Broker” sh.a. 07/05/2018
7 Vendim nr. 79, 23/04/2018 Për licencimin e Z. Aranit Muja për të ushtruar veprimtarinë e Aktuarit të Autorizuar në sigurime 23/04/2018