Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
15 Vendim nr. 197, 27/09/2018 Për një ndryshim në Vendimin e Bordit nr. 117, datë 30.07.2018 “Për ndalimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime Zj. Tone Daci” 27/09/2018
15 Vendim nr. 196, 27/09/2018 Për refuzimin e ankimit administrativ ndaj Vendimit të Bordit të AMF-së nr. 116, datë 30.07.2018 27/09/2018
15 Vendim nr. 195, 27/09/2018 Për miratimin e një shtese në Rregulloren nr. 129, datë 26.11.2015 “Për marrëdhëniet e punës të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", e ndryshuar 27/09/2018
15 Vendim nr. 194, 27/09/2018 Për miratimin e Planit Strategjik për vitet 2019-2021 dhe planit vjetor të Auditimit të Brendshëm për vitin 2019 27/09/2018
15 Vendim nr. 193, 27/09/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër e për llogari të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 27/09/2018
15 Vendim nr. 192, 27/09/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër e për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 27/09/2018
15 Vendim nr. 191, 27/09/2018 Për rinovimin e licencës së Z. Edmond Dedja për ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime 27/09/2018
15 Vendim nr. 190, 27/09/2018 Për licencimin e Z. Agron Panariti si vlerësues dëmesh në sigurime 27/09/2018
15 Vendim nr. 189, 27/09/2018 Për miratimin e Marrëveshjes midis Bankës së Shqipërisë dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare “Për bashkëpunimin për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të shlyerjes së titujve dhe shtëpive të klerimit të titujve” 27/09/2018
14 Vendim nr. 188, 18/09/2018 Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Rregulloren Nr. 23, datë 26.02.2018 “Për Regjistrin Elektronik Online të Shitjeve të Kontratave të Sigurimit të Detyrueshëm Motorik” 18/09/2018