Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
2 Vendim nr. 21, 06/02/2018 Për miratimin e rregullores “Mbi administrimin e likuiditetit të fondeve të investimeve” 06/02/2018
2 Vendim nr. 20, 06/02/2018 Për miratimin e udhëzimit “Mbi parimet dhe rregullat e përgjithshme të sigurisë së informacionit” 06/02/2018
2 Vendim nr. 19, 31/01/2018 Për miratimin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe universiteteve 31/01/2018
2 Vendim nr. 18, 31/01/2018 Për miratimin e z. Elvin Meka si anëtar i këshillit mbikëqyrës të shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve-ALSE” sh.a. 31/01/2018
2 Vendim nr. 17, 31/01/2018 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve të konvertueshme në aksione 31/01/2018
2 Vendim nr. 16, 31/01/2018 Për miratimin e rregullores “Për formularin e kërkesës, përmbajtjen e dokumentacionit për miratim prospekti për emetimin e obligacioneve” 31/01/2018
2 Vendim nr. 15, 31/01/2018 Për miratimin e projektstatutit të shoqërisë “Albtrade Securities” sh.a. 31/01/2018
2 Vendim nr. 14, 31/01/2018 Për miratimin e prospektit dhe fondit të investimit “WVP Top Invest” 31/01/2018
2 Vendim nr. 13, 31/01/2018 Për licencimin e shoqërisë “WVP Fund Management Tirana” sh.a. – shoqëri administruese e sipërmarrjeve të investimeve kolektive” 31/01/2018
2 Vendim nr. 12, 31/01/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 31/01/2018