Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
6 Vendim nr. 75, 13/04/2018 Për miratimin e Shoqërisë Audituese, për auditimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, për vitin 2017 13/04/2018
5 Vendim nr. 74, 04/04/2018 Mbi emërimin e drejtuesit të Njësisë së Auditimit të brendshëm të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 04/04/2018
5 Vendim nr. 73, 04/04/2018 Mbi miratimin e një shtese në Rregulloren nr. 2, datë 25.01.2016 “Për formën, afatet dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, raporteve statistikore dhe raportimeve të tjera të ndërmjetësve në sigurime dhe risigurime”, e ndryshuar 04/04/2018
5 Vendim nr. 72, 04/04/2018 Për disa shtesa e një ndryshim në Rregulloren nr. 53, datë 25.06.2009 “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”, e ndryshuar 04/04/2018
5 Vendim nr. 71, 04/04/2018 Për marrjen e masave ndaj Shoqërisë së Sigurimit 04/04/2018
5 Vendim nr. 70, 04/04/2018 Për marrjen e masave ndaj Shoqërisë së Sigurimit 04/04/2018
5 Vendim nr. 69, 29/03/2018 Për miratimin e riemërimit të Z. Dritan Çelaj, si Administrator i Shoqërisë së Sigurimit “ATLANTIK -SHOQËRI SIGURIMESH” sh.a. 29/03/2018
5 Vendim nr. 68, 29/03/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të Shoqërisë së Sigurimit “SIGMA INTERALBANIAN VIG” sh.a. 29/03/2018
5 Vendim nr. 67, 29/03/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA” sh.a. 29/03/2018
5 Vendim nr. 66, 29/03/2018 PËR MIRATIMIN E AGJENTËVE NË SIGURIME, NË EMËR DHE PËR LLOGARI TË SHOQËRISË SË SIGURIMIT “INSIG JETË” SH.A. 29/03/2018