Direktiva & Rregullore të BE

Në këtë seksion të faqes do të gjeni legjislacionin Evropian që rregullon sektorin financiar jo-bankar respektivisht: tregun e sigurimeve, tregun e pensioneve vullnetare, tregun e titujve dhe tregun e sipërmarrjeve e investimeve kolektive.

Lista e tregjeve te rregulluara në BE

Faqja web e legjislacionit Evropian

Directive 2016/97 of the European Parliament and of the Council on insurance distribution (recast)

Commission Delegated Regulation (EU) No 694/2014 of 17 December 2013 supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards determining types of alternative investment fund managers

Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012

Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (MiFID II)

Commission Delegated Regulation (EU) No 759/2013 of 30 April 2013 amending Regulation (EC) No 809/2004 as regards the disclosure requirements for convertible and exchangeable debt securities

Commission Implementing Regulation (EU) No 448/2013 of 15 May 2013 establishing a procedure for determining the Member State of reference of a non-EU AIFM pursuant to Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council

Commission Implementing Regulation (EU) No 447/2013 of 15 May 2013 establishing the procedure for AIFMs which choose to opt in under Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council

Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds

Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital fund

Directive 2013/14/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 amending Directive 2003/41/EC on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision, Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and Directive 2011/61/EU on Alternative Investment Funds Managers in respect of over-reliance on credit ratings