Direktiva & Rregullore të BE

Në këtë seksion të faqes do të gjeni legjislacionin Evropian që rregullon sektorin financiar jo-bankar respektivisht: tregun e sigurimeve, tregun e pensioneve vullnetare, tregun e titujve dhe tregun e sipërmarrjeve e investimeve kolektive.

Lista e tregjeve te rregulluara në BE

Faqja web e legjislacionit Evropian

Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids (Text with EEA reference)

2004/8/EC: Commission Decision of 5 November 2003 amending Decision 2001/528/EC establishing the European Securities Committee (Text with EEA relevance)

2004/7/EC: Commission Decision of 5 November 2003 amending Decision 2001/527/EC establishing the Committee of European Securities Regulators (Text with EEA relevance)

Commission Regulation (EC) No 2273/2003 of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for buy-back programmes and stabilization of financial instruments (Text with EEA relevance)

Commission Directive 2003/125/EC of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards the fair presentation of investment recommendations and the disclosure of conflicts of interest (Text with EEA relevance)

Commission Directive 2003/124/EC of 22 December 2003 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition and public disclosure of inside information and the definition of market manipulation (Text with EEA relevance)

Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse)

Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council

2001/528/EC: Commission Decision of 6 June 2001 establishing the European Securities Committee (notified under document number C(2001) 1493) - (Text with EEA relevance)

Directive 01/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering