Direktiva & Rregullore të BE

Në këtë seksion të faqes do të gjeni legjislacionin Evropian që rregullon sektorin financiar jo-bankar respektivisht: tregun e sigurimeve, tregun e pensioneve vullnetare, tregun e titujve dhe tregun e sipërmarrjeve e investimeve kolektive.

Lista e tregjeve te rregulluara në BE

Faqja web e legjislacionit Evropian

Directive 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities

Directive 2000/64/EC of the European Parliament and of the Council of 7 November 2000 amending Council Directives 85/611/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC and 93/22/EEC as regards exchange of information with third countries

Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems

Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 1997 on investor-compensation schemes

European Parliament and Council Directive 95/26/EC of 29 June 1995 amending Directives 77/780/EEC and 89/646/EEC in the field of credit institutions, Directives 73/239/EEC and 92/49/EEC in the field of non- life insurance, Directives 79/267/EEC and 92/96/EEC in the field of life assurance, Directive 93/22/EEC in the field of investment firms and Directive 85/611/EEC in the field of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), with a view to reinforcing prudential supervision

Directive 2013/14/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 amending Directive 2003/41/EC on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision, Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and Directive 2011/61/EU on Alternative Investment Funds Managers in respect of over-reliance on credit ratings

Pension Fund Directive 2003/41/EC of the European parliament and of the council of 3 June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision

Directive 2009/138/EC on taking-up and pursuit of the Business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Directive 2009/103/EC relating to Insurance against Civil Liability in Respect of the use of Motor Vehicles, and the Enforcement of the Obligation to insure against such Liability

Decision 2009/79/EC establishing the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (EIOPA)