Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me
    Vlerë
Tregu i Pensioneve
    Private
    Vullnetare
Direktiva dhe Rregullore të BE
 Print

Në këtë seksion të faqes do të gjeni legjislacionin Evropian që rregullon sektorin financiar jo-bankar respektivisht: tregun e sigurimeve, tregun e pensioneve vullnetare dhe tregun e titujve.

Autoritetet mbikëqyrëse Evropiane të tregut financiar jo-bankar janë dy:

1. Autoriteti Evropian i Sigurimeve dhe Pensioneve Profesionale (EIOPA)

Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority)

Udhëzimet e EIOPA-s janë të aksesueshme në këtë link.

2. Autoriteti Evropian i Titujve dhe Tregjeve (ESMA)

Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC

Udhëzimet e ESMA-s janë të aksesueshme në këtë link

Lista e tregjeve te rregulluara në BE

Faqja web e legjislacionit Evropian


Directive 91/675/EEC setting up an Insurance Committee

Directive 91/674/EEC on the annual Accounts and consolidated Accounts of Insurance Undertakings

Directive 90/618/EEC amending, particularly as regards Motor Vehicle Liability Insurance, Directive 73/239/EEC and Directive 88/357/EEC which concern the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to Direct Insurance other than Life Assurance

Directive 88/357/EEC on the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to Direct Insurance other than Life Assurance and Laying down Provisions to facilitate the effective Exercise of Freedom to provide Services and amending Directive 73/239/EEC

Directive 87/344/EEC on the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to Legal Expenses Insurance

Directive 84/641/EEC amending, particularly as regards Tourist Assistance, the First Directive 73/239/EEC on the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to the taking-up and pursuit of the Business of Direct Insurance other than Life Assurance

Directive 78/473/EEC on the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to Community Co-Insurance

Directive 76/580/EEC amending Directive 73/239/EEC on the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to the taking-up and pursuit of the Business of Direct Insurance other than Life Assurance

Directive 73/240/EEC abolishing Restrictions on Freedom of Establishment in the Business of Direct Insurance other than Life Assurance

Directive 73/239/EEC on the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to the taking-up and pursuit of the Business of Direct Insurance other than Life Assurance

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë