Direktiva & Rregullore të BE

Në këtë seksion të faqes do të gjeni legjislacionin Evropian që rregullon sektorin financiar jo-bankar respektivisht: tregun e sigurimeve, tregun e pensioneve vullnetare, tregun e titujve dhe tregun e sipërmarrjeve e investimeve kolektive.

Lista e tregjeve te rregulluara në BE

Faqja web e legjislacionit Evropian

Directive 91/675/EEC setting up an Insurance Committee

Directive 91/674/EEC on the annual Accounts and consolidated Accounts of Insurance Undertakings

Directive 90/618/EEC amending, particularly as regards Motor Vehicle Liability Insurance, Directive 73/239/EEC and Directive 88/357/EEC which concern the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to Direct Insurance other than Life Assurance

Directive 88/357/EEC on the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to Direct Insurance other than Life Assurance and Laying down Provisions to facilitate the effective Exercise of Freedom to provide Services and amending Directive 73/239/EEC

Directive 87/344/EEC on the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to Legal Expenses Insurance

Directive 84/641/EEC amending, particularly as regards Tourist Assistance, the First Directive 73/239/EEC on the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to the taking-up and pursuit of the Business of Direct Insurance other than Life Assurance

Directive 78/473/EEC on the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to Community Co-Insurance

Directive 76/580/EEC amending Directive 73/239/EEC on the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to the taking-up and pursuit of the Business of Direct Insurance other than Life Assurance

Directive 73/240/EEC abolishing Restrictions on Freedom of Establishment in the Business of Direct Insurance other than Life Assurance

Directive 73/239/EEC on the Coordination of Laws, Regulations and administrative Provisions relating to the taking-up and pursuit of the Business of Direct Insurance other than Life Assurance