Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Tregu i Sigurimeve
Tregu i Letrave me
    Vlerë
Tregu i Pensioneve
    Private
    Vullnetare
Instruksione dhe Formularë >> Instruksione
 Print
» Informacion mbi materialet e rekomanduara për përgatitjen e testimit të vlerësuesit të dëmeve në sigurime
 

03/11/2014 11:05:14
  Materiali i plotë

» Instruksione për licencimin e shoqërive të sigurimit
Materiali synon të sqarojë bazën ligjore për licencimin e shoqërive të sigurimit dhe risigurimit, llojet e licencave për ushtrim veprimtarie në sigurime, fazat e licencimit dhe dokumentacionin e nevojshëm për pajisje me licencë.
08/07/2009 13:29:08
  Materiali i plotë

» Instruksione mbi etikën profesionale e vlerësuesve të dëmeve në sigurime
Rregullat mbi etikën profesionale të vlerësuesit të licensuar të dëmeve në sigurime përfaqësojnë një tërësi parimesh etike dhe profesionale, të cilat duhet të respektohen nga subjektet e licensuar nga Autoriteti i Mbikqyrjës Financiare (AMF) gjatë ushtrimit të profesionit.
16/06/2008 12:11:20
  Materiali i plotë

» Instruksione mbi licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime
Materiali synon te sqarojë në mënyrë të detajuar kërkesat dhe dokumentacionin për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime, në përputhje me VKM Nr. 164, Datë 28.01.2008 "Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime."
07/05/2008 15:12:02
  Materiali i plotë

» Instruksione mbi licencimin e agjentëve në sigurime
Materiali synon të sqarojë në mënyrë të detajuar kërkesat dhe dokumentacionin për licencimin e agjentëve në sigurime, në përputhje me VKM nr. 79, datë 28.01.2008 "Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për licencimin e ndërmjetësve në sigurime dhe të rregullave për mbikëqyrjen e veprimtarisë së tyre, si dhe rastet e refuzimit të licencës."

15/11/2007 11:49:18
  Materiali i plotë

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë