Media: Njoftime

Për zhvillimin e testimit për broker në sigurime

20 Prill 2018

Në zbatim të nenit 5 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se testimi për broker në sigurime i planifikuar për t’u zhvilluar [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

19 Prill 2018

Ditën e hënë, datë 23 prill 2018, ora 12:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes [...]

Për zhvillimin e trajnimit për vlerësues dëmesh në sigurime

19 Prill 2018

Në zbatim të nenit 227, pika 1/b, të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë personat e interesuar, me përparësi ata që kanë depozituar kërkesë pranë AMF-së, për organizimin e trajnimit për vlerësues [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 112, mars 2018

16 Prill 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 112, mars 2018, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 112 klikoni këtu.  

AMF, pranë studentëve të Universitetit “Fan S. Noli” në Korçë

16 Prill 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi ditën e hënë, më datë 16 prill 2018, ora 11:30, një leksion të hapur me studentët e Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Fan S. Noli” në Korçë. Gjatë aktivitetit u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi mes Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

13 Prill 2018

Në mbledhjen e datës 13 prill 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:   Miratimin e shoqërisë audituese, për auditimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, për vitin 2017.  

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

12 Prill 2018

Ditën e premte, datë 13 prill 2018, ora 09:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Projekt “Për miratimin e shoqërisë audituese, për auditimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, për vitin 2017”.  

ESMA vendos ndalimin e Opsioneve Binare si dhe kufizimin e Kontratave për Diferencë (CFD), me qëllim mbrojtjen e investitorit

12 Prill 2018

Me qëllim mbrojtjen e investitorit individual në Bashkimin Evropian, Autoriteti Evropian i Titujve dhe i Tregjeve (ESMA) vendosi marrjen e masave lidhur me Kontratat për Diferencë dhe Opsionet Binare. Masat e marra përfshijnë edhe ndalimin e marketingut, shpërndarjes apo shitjes së opsioneve binare tek investitori individual si dhe kufizimin e marketingut, [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

5 Prill 2018

Në mbledhjen e datës 29 mars dhe 4 prill 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e provigjoneve teknike dhe matematike të shoqërive të sigurimit; Miratimin e tabelës së primit të rrezikut për përllogaritjen e provigjoneve teknike për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

27 Mars 2018

Ditën e enjte, datë 29 mars 2018, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e Rregullores “Për formën dhe përmbajtjen e detajuar të informimit [...]