Media: Artikuj

Kuvendi i Shqipërisë miraton emërimin e Z. Ervin Koçi në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare që do të mbajë funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv

7 Prill 2017

Kuvendi i Shqipërisë, në seancën plenare të datës 6 prill 2017, miratoi me vendimin nr. 37/2017, emërimin e Z. Ervin Koçi në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, që do të mbajë funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv. Për më shumë informacione [...]

AMF certifikon aktuarët e rinj

7 Prill 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare certifikoi me datë 6 prill 2017, nëntë aktuarë të rinj të cilët përfunduan programin afatgjatë të kualifikimit profesional për aktuar. Programi mësimor i këtij trajnimi ishte në përputhje me programin e Shoqatës Ndërkombëtare të Akuarëve (IAA) dhe u bazua në [...]

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

6 Prill 2017

Në zbatim të nenit 6 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, njofton se lista e [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

30 Mars 2017

Në mbledhjen e datës 30 mars 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e provigjoneve teknike të shoqërive të sigurimit; Miratimin e tabelave të primit të rrezikut për vitin 2017; Miratimin e Fondit të Kompensimit për vitin 2017; Miratimin e buxhetit të Byrosë Shqiptare të [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-shkurt 2017

24 Mars 2017

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-shkurt 2017 kapën vlerën mbi 2,370 milionë lekë, ose 25.10% më shumë se në periudhën janar-shkurt 2016. Gjatë periudhës janar-shkurt 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 189,943 me një rritje prej 33.45% krahasuar [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Mars 2017

Ditën e enjte, datë 30 mars 2017, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Miratimi i provigjoneve teknike të shoqërive të sigurimit; Miratimi i tabelave të primit të [...]

Njoftim për shtyp

17 Mars 2017

Kuvendi i Shqipërisë me Vendimin nr. 19/2017, datë 16 mars 2017, ka vendosur shkarkimin përpara afatit të Znj. Enkeleda Shehi nga detyra e anëtarit të Bordit dhe Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Bazuar në Ligjin nr. 54/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin [...]

AMF organizon trajnimin e asistencës teknike dhe këmbimit të informacionit (TAIEX) të Komisionit Evropian

17 Mars 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në kuadër të aplikimit në instrumentin e asistencës teknike dhe këmbimit të informacionit (TAIEX) të Komisionit Evropian organizoi në datat 15–16 mars 2017 trajnimin në formën e misionit të ekspertëve (Expert Mission) për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e Transportit. [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 101, janar-shkurt 2017

13 Mars 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 101, janar-shkurt 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 101 klikoni [...]

Për zhvillimin e testimit për broker në sigurime

13 Mars 2017

Në zbatim të nenit 5 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se në datën 12 prill 2017, ora 14.00, do të zhvillohet testimi për broker [...]