Media: Njoftime

Mbi shpalljen e kërkesës për shprehje interesi për "Studimin e formës së ardhshme të depozitarit qendror të letrave me vlerë në Shqipëri"

1 Shkurt 2018

Të interesuarit për shprehje interesi të shqyrtojnë dokumentacionin duke klikuar këtu: REOI Ref. NoAL-SECO-SSC4 – CSIC TOR AL-SECO-SSC4 – CSIC  

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Janar 2018

Në mbledhjen e datës 31 janar dhe 6 shkurt 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e ndryshimit të buxhetit të vitit 2018 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare; Miratimin e riemërimit të Drejtorit Ekzekutiv të shoqërisë “Ansig” sh.a.; Miratimin e riemërimit [...]

Emërohet anëtari i ri i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Janar 2018

Kuvendi i Shqipërisë, me vendimin Nr. 5/2018, miratoi më datë 25 janar 2018 emërimin e Z. Idlir Gjata si anëtar i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Kandidatura e Z. Idlir Gjata është propozimin i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut. Emërimi i Z. Gjata [...]

Programi i trajnimeve për vitin 2018

31 Janar 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizon trajnime për të gjithë individët të cilët dëshirojnë të licencohen për herë të parë në një nga profesionet e tregjeve nën mbikëqyrje si dhe trajnime për edukim në vazhdim për drejtuesit dhe profesionistët që operojnë në këto [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për vitin 2017

25 Janar 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për vitin 2017 kapën vlerën mbi 16,194 milionë lekë, ose 5.38% më shumë se në vitin 2016. Gjatë vitit 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,261,238 me një rritje prej 11.99% krahasuar me vitin 2016. Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Janar 2018

Ditën e mërkurë, datë 31 janar 2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi ndryshimet në disa elementë dhe zëra të planit për buxhetin [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për vitin 2017

25 Janar 2018

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për vitin 2017 u dominua në masën 75.12% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 24.88% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 93.07% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar [...]

AMF mbi shitjen e policave të sigurimit MTPL

10 Janar 2018

Në funksion të mbrojtjes së konsumatorit, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi inspektime pranë pikave të shitjeve të policave të sigurimit MTPL të disa shoqërive të sigurimit. Pas konstatimeve nga inspektimet, Bordi i Autoritetit vendosi t’u kërkojë shoqërive të sigurimit marrjen e disa masave për rregullimin [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

9 Janar 2018

Në mbledhjen e datës 9 janar 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: 1. Miratimin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Institutit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Itali (IVASS) dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF).  

AMF miraton Fondin e Kompensimit për vitin 2018, rrugëzgjidhje pagesave të mbartura ndër vite

9 Janar 2018

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në mbledhjen e datës 28 dhjetor 2017, mori një vendim mbi Fondin e Kompensimit për vitin 2018. Ky vendim i Bordit të Autoritetit vjen në funksion të mbrojtjes së interesave të konsumatorëve dhe i jep zgjidhje një problematike të mbartur nga viti 2001 me pagesat e prapambetura me Fondin [...]