Media: Njoftime

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

7 Nentor 2017

Në zbatim të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime”, e ndryshuar, Komisioni i Testimit për “Broker në Sigurime”, shpall rezultatet e testimit të datës 27.10.2017. Komisioni [...]

AMF, polica kufitare hidhet online në kohë reale

6 Nentor 2017

Duke nisur nga data 1 nëntor 2017, raportimi dhe identifikimi i policave kufitare të shitura nga kompanitë e sigurimit bëhet në kohë reale nëpërmjet regjistrit elektronik online të shitjeve të sigurimit të detyrueshëm motorik. Kjo, në bazë të një vendimi të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, [...]

Për zhvillimin e trajnimit për vlerësues dëmesh në sigurime

2 Nentor 2017

Në zbatim të nenit 227, pika 1/b, të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë personat e interesuar, me përparësi ata që kanë depozituar kërkesë pranë AMF-së, për organizimin e trajnimit për vlerësues [...]

AMF, leksion me studentët e Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës

25 Tetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi ditën e mërkurë, më datë 25 tetor 2017, ora 11:00, një leksion të hapur me studentët e Fakultetit të Biznesit në Universitetin “Aleksandër Moisiu” në Durrës. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të “Strategjisë për rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - shtator 2017

25 Tetor 2017

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - shtator 2017 kapën vlerën mbi 12,026 milionë lekë, ose 11.45% më shumë se në periudhën janar - shtator 2016. Gjatë periudhës janar - shtator 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 932,106 me një rritje prej 15.23% [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-shtator 2017

25 Tetor 2017

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë gjatë periudhës janar-shtator 2017 u dominua në masën 71.41% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 28.59% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 93.20% e të gjitha transaksioneve [...]

Për zhvillimin e testimit për broker në tregun e titujve

24 Tetor 2017

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt” dhe të Rregullores nr.165, datë 23.12.2008 “Për Licencimin e Shoqërive të Brokerimit/Këshillimit, Brokerit dhe Këshilltarit të Investimeve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton se në datën 3 Nëntor, 2017, në orën [...]

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

23 Tetor 2017

Në zbatim të nenit 6 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” e ndryshuar, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, njofton [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

23 Tetor 2017

Në mbledhjen e datës 20 tetor 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Anëtarit të Këshillit të Administrimit të shoqërisë “Raiffeisen Invest-Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive” sh.a.; Miratimin e statutit të [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

16 Tetor 2017

Ditën e premte, datë 20 tetor 2017, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e Anëtarit të Këshillit të Administrimit të [...]