Media: Njoftime

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së zhvillon takimin me përfaqësues të tregjeve të mbikëqyrura

5 Maj 2017

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së Z. Ervin Koçi zhvilloi në datat 2 dhe 3 maj 2017 takime me drejtues të subjekteve të mbikëqyrura nga AMF, që operojnë në tregun e sigurimeve, fondeve vullnetare të pensionit, bankave depozitare dhe përfaqësues të tjerë të tregjeve financiare jobankare. Duke përshëndetur [...]

INVESTITORË KUJDES!! Mos investoni në platformën online FXLIDER

28 Prill 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) paralajmëron investitorët për rrezikun e investimit në platformën online http://www.fxlider.com! Mbështetur në Ligjin nr. 9879 datë 21.2.2008 “Për Titujt” dhe Vendimin nr. 55, datë 30.03.2011 ”Për njohjen e veprimtarisë së agjentit të brokerit të licencuar [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

28 Prill 2017

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 9 të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 "Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në sigurime, si [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

28 Prill 2017

Në mbledhjen e datës 28 prill 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e prospektit të emetuesit, shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve të konvertueshme; Miratimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë [...]

AMF organizon trajnimin e TAIEX mbi abuzimin e tregut dhe tregtimin e brendshëm në fushën e titujve

28 Prill 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në kuadër të aplikimit të instrumentit të asistencës teknike dhe shkëmbimit të informacionit (TAIEX), organizoi në datat 26–27 prill 2017, trajnimin (Expert Mission) për legjislacionin e ri të BE-së në lidhje me abuzimet e tregut dhe tregtimin e brendshëm të titujve (Market abuse [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-mars 2017

25 Prill 2017

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-mars 2017 kapën vlerën mbi 3,457 milionë lekë, ose 17.62% më shumë se në periudhën janar-mars 2016. Gjatë periudhës janar-mars 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 275,020 me një rritje prej 23.65% krahasuar me periudhën [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Prill 2017

Ditën e premte, datë 28 prill 2017, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e prospektit të emetuesit, shoqëria “Banka Credins” sh.a., [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2017

25 Prill 2017

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë gjatë periudhës janar-mars 2017 u dominua në masën 57.15% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 42.85% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 94.76% e të gjitha transaksioneve [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

25 Prill 2017

Në zbatim të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime”, Komisioni i Testimit për “Broker në Sigurime”, i krijuar në bazë të Urdhrit nr. 66, datë 07.04.2017, të Nëndrejtorit [...]

Mbi Zhvillimin e Mbledhjes së Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF)

19 Prill 2017

Në datën 18 prill 2017 u zhvillua mbledhja e radhës e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje merrnin pjesë Ministri i Financave, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të [...]