Media: Njoftime

Për zhvillimin e takimit me vlerësuesit e pavarur të dëmeve në sigurime

27 Qershor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në zbatim të kompetencave ligjore, me qëllim përmirësimin dhe detyrimin për ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesve të dëmeve në sigurime me profesionalizëm, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fushën e sigurimeve, njofton se pranë Autoritetit të [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-maj 2017

23 Qershor 2017

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-maj 2017 kapën vlerën mbi 6,093 milionë lekë, ose 10.98% më shumë se në periudhën janar-maj 2016. Gjatë periudhës janar-maj 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 455,791 me një rritje prej 17.63% krahasuar me periudhën [...]

AMF heq licencën e shoqërisë “Stock International” Albania sh.a.

23 Qershor 2017

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në mbledhjen e datës 19 qershor 2017, vendosi heqjen e dy licencave për shoqërinë “Stock International Albania” sh.a. për të vepruar si: i)   Agjent i brokerit të licencuar të letrave me vlerë dhe;  ii)  Shoqëri brokerimi për ushtrim veprimtarie [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

23 Qershor 2017

Në mbledhjen e datës 19 qershor 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e strukturës organizative dhe numrin e punonjësve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare; Miratimin e ndryshimit të buxhetit të vitit 2017 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, i miratuar me Vendim Bordi [...]

Njoftim për shprehje interesi për anëtar të Komitetit Këshillimor për hartimin e politikave të zhvillimit 5-vjeçar të tregjeve financiare nën mbikëqyrjen e AMF-së

22 Qershor 2017

Në zbatim të nenit 15 të Ligjit Nr. 9572, datë 3.7.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, ndryshuar me Ligjin nr. 54/2014, Kryetari i Bordit të AMF-së do t’i propozojë Bordit ngritjen e Komitetit Këshillimor, me qëllim hartimin e politikave për mbarëvajtjen e punës së Autoritetit. Komiteti Këshillimor [...]

Për zhvillimin e testimit për aktuar i autorizuar

19 Qershor 2017

Në zbatim të nenit 222 pika 3/ç të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se në datën 29 Qershor 2017, ora 11.00, do të zhvillohet testimi për aktuar i autorizuar. Në testim do të marrin pjesë të gjithë ata aplikantë [...]

Për zhvillimin e trajnimit për broker në sigurime

15 Qershor 2017

Në zbatim të nenit  209, pika 2, të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, si dhe nenit 12, pika 2, të Rregullores “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime”, Autoriteti [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

14 Qershor 2017

Ditën e hënë, datë 19 qershor 2017, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi ndryshimin e strukturës organizative dhe organikës së Autoritetit [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 104, maj 2017

14 Qershor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 104, maj 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 104 klikoni këtu.

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

8 Qershor 2017

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 10, pika 3 të Rregullores nr. 127, datë 26.11.2015 “Mbi procedurat dhe afatet për licencimin, rinovimin, refuzimin, revokimin dhe pezullimin e licencës së vlerësuesve të dëmeve në [...]