Media: Artikuj

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare merr pjesë në seancën dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave

3 Mars 2017

Më datë 2 Mars 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare mori pjesë në seancën dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave për t’u dëgjuar  në lidhje me vendimin e Bordit Nr. 14, datë 21.02.2017.

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për muajin janar 2017

24 Shkurt 2017

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për muajin janar 2017 kapën vlerën mbi 1,292 milionë lekë, ose 26.51% më shumë se në muajin janar 2016. Gjatë muajit janar 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 83,564 me një rritje prej 15.85% krahasuar me muajin janar 2016. Tregu vazhdoi të mbetet [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.12.2016

24 Shkurt 2017

Gjatë vitit 2016, në tregun e Fondeve të Investimeve ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde investimi, përkatësisht fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”dhe fondi i investimeve “Credins Premium” nën administrimin [...]

Drejtorja e Përgjithshme Ekzekutive e AMF-së, zhvillon takimin përshëndetës me studentët aktuarë

21 Shkurt 2017

Drejtorja e Përgjithshme Ekzekutive e AMF-së, Znj. Enkeleda Shehi, zhvilloi sot, më datë 21 shkurt 2017, takimin përshëndetës me studentët aktuarë, të cilët janë duke zhvilluar modulin e fundit të programit afatgjatë për kualifikim profesional në sigurime, që pritet të përfundojë në prill 2017.   [...]

Për zhvillimin e trajnimit për vlerësues dëmesh në sigurime

21 Shkurt 2017

Në zbatim të nenit 227, pika 1/b, të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, nëpërmjet Qendrës së Edukimit, njofton të gjithë personat e interesuar, me përparësi ata që kanë depozituar kërkesë pranë AMF-së, [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizon takim informues me median me fokus tregun e sigurimeve në Shqipëri

16 Shkurt 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi në datën 15 shkurt 2017, një takim informues me gazetarë të mediave të shkruara dhe vizive që mbulojnë lajmet ekonomike. Ky takim i hapur është pjesë e një iniciative më të gjerë informative dhe edukative që po ndiqet nga AMF në kuadër të rritjes së [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

13 Shkurt 2017

Në mbledhjen e datës 3 shkurt 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Marrjen e masave ndaj shoqërive të sigurimit; Marrjen e masave lidhur me Fondin e Kompensimit; Miratimin e prospektit të emetuesit, shoqëria “NOA” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë; Licencimin [...]

Për zhvillimin e trajnimit për broker në sigurime

10 Shkurt 2017

Në zbatim të nenit  209, pika 2, të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, si dhe nenit 3, pika 1/c, të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015  “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi [...]

Drejtorja e Përgjithshme Ekzekutive e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare takohet me përfaqësues të Bankës Qendrore Evropiane

9 Shkurt 2017

Drejtorja e Përgjithshme Ekzekutive e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Znj. Enkeleda Shehi, priti në datën 9 shkurt 2017 përfaqësues të Bankës Qendrore Evropiane. Gjatë këtij takimi, Znj. Shehi, bëri një prezantim të ecurisë së tregjeve nën mbikëqyrje të AMF-së dhe zhvillimeve kryesore në [...]

AMF fillon fazën e dytë të projektit për zhvillimin dhe forcimin e tregut të kapitaleve

7 Shkurt 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare filloi implementimin e fazës së dytë të projektit “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve”. Ky projekt financohet nga Sekretariati i  Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe mbështetet [...]