Media: Artikuj

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - shtator 2017

25 Tetor 2017

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - shtator 2017 kapën vlerën mbi 12,026 milionë lekë, ose 11.45% më shumë se në periudhën janar - shtator 2016. Gjatë periudhës janar - shtator 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 932,106 me një rritje prej 15.23% [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-shtator 2017

25 Tetor 2017

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë gjatë periudhës janar-shtator 2017 u dominua në masën 71.41% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 28.59% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 93.20% e të gjitha transaksioneve [...]

Për zhvillimin e testimit për broker në tregun e titujve

24 Tetor 2017

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt” dhe të Rregullores nr.165, datë 23.12.2008 “Për Licencimin e Shoqërive të Brokerimit/Këshillimit, Brokerit dhe Këshilltarit të Investimeve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton se në datën 3 Nëntor, 2017, në orën [...]

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

23 Tetor 2017

Në zbatim të nenit 6 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” e ndryshuar, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, njofton [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

23 Tetor 2017

Në mbledhjen e datës 20 tetor 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Anëtarit të Këshillit të Administrimit të shoqërisë “Raiffeisen Invest-Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive” sh.a.; Miratimin e statutit të [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

16 Tetor 2017

Ditën e premte, datë 20 tetor 2017, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e Anëtarit të Këshillit të Administrimit të [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 107, gusht-shtator 2017

13 Tetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 107, gusht-shtator 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 107 klikoni [...]

Për zhvillimin e trajnimit për broker në tregun e titujve

4 Tetor 2017

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt”, të nenit 26, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” i ndryshuar, të Rregullores nr.155, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, publikon Gjeografinë e Sigurimeve 2016

3 Tetor 2017

Gjeografia e Sigurimeve 2016, pasqyron në mënyrë të detajuar shpërndarjen e primeve të shkruara bruto, dëmeve të paguara si edhe primit për frymë, sipas prefekturave. Duke i hedhur një vështrim primit të shkruar bruto sipas shpërndarjes gjeografike, bie në sy përqëndrim i tregut të sigurimeve në prefekturat [...]

AMF sqaron lidhur me sigurimin për pasuritë e patundshme apo fatkeqësitë natyrore

2 Tetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, nisur nga disa raportime në media ditët e fundit, sqaron se drafti teknik “Për sigurimin nga katastrofat” është hartuar nga Banka Botërore dhe është depozituar në Autoritet në tetor 2015. Materiali është pjesë e një nisme të Bankës Botërore e cila përfshin [...]