Media: Njoftime

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

7 Maj 2018

Në mbledhjen e datës 7 maj 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së brokerimit “Suntrust Broker” sh.a.; Miratimin e prospektit të emetuesit, shoqëria “DIGITALB” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

2 Maj 2018

Ditën e hënë, datë 7 maj 2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së [...]

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

27 Prill 2018

Në zbatim të nenit 6 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” e ndryshuar, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, njofton [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-mars 2018

26 Prill 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-mars 2018 kapën vlerën mbi 3,552 milionë lekë, ose 2.53% më shumë se në periudhën janar-mars 2017. Gjatë periudhës janar-mars 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 261,173 me një rritje prej 5.54% krahasuar me periudhën [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2018

25 Prill 2018

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2018 u dominua në masën 90.77% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 9.23% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 94.35% e të gjitha transaksioneve [...]

Miratohet Strategjia “Për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje 2018-2022”

24 Prill 2018

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare ka miratuar Strategjinë “Për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën mbikëqyrje 2018-2022”. Kjo Strategji pasqyron analizën, vlerësimin dhe jep rekomandime për tregjet financiare jobankare. Strategjia vendos edhe elementët prioritarë të zhvillimeve të ardhshme:   Zhvillimin [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

23 Prill 2018

Në mbledhjen e datës 23 prill 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:   Miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2017; Miratimin e pasqyrave financiare të audituara të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2017; Miratimin e strategjisë [...]

Për zhvillimin e testimit për broker në sigurime

20 Prill 2018

Në zbatim të nenit 5 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se testimi për broker në sigurime i planifikuar për t’u zhvilluar [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

19 Prill 2018

Ditën e hënë, datë 23 prill 2018, ora 12:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes [...]

Për zhvillimin e trajnimit për vlerësues dëmesh në sigurime

19 Prill 2018

Në zbatim të nenit 227, pika 1/b, të Ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë personat e interesuar, me përparësi ata që kanë depozituar kërkesë pranë AMF-së, për organizimin e trajnimit për vlerësues [...]