Media: Njoftime

Fondi i Kompensimit, lista me përfituesit që duhet të kontaktojnë me Byronë

13 Mars 2018

Pas kërkesës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për praktikat e miratuara por të papaguara, objekt i Fondit të Kompensimit nga viti 2002-2013, Byroja Shqiptare e Sigurimit ka publikuar për herë të parë një listë emërore me 206 përfitues, me të cilët nuk është arritur të kontaktohet.   [...]

AMF organizon për herë të parë në Shqipëri “Forumin Global 2019” të IOPS-it

6 Mars 2018

Shqipëria do të organizojë për herë të parë Forumin Global 2019 të Organizatës Ndërkombëtare të Rregullatorëve të Pensioneve (IOPS). Vendimi është marrë në mbledhjen e anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv të IOPS-it në 22 shkurt 2018 në Dublin, Irlandë dhe i është bërë [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

26 Shkurt 2018

Në mbledhjen e datës 26 shkurt 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Rregullores “Për regjistrin elektronik online të shitjeve të kontratave të sigurimit të detyrueshëm motorik”; Miratimin e një ndryshimi në Udhëzimin nr. 76, datë 28.07.2015; Miratimin e disa ndryshimeve [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për janar 2018

26 Shkurt 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për janar 2018 kapën vlerën mbi 1,257 milionë lekë, ose 1.59% më pak se në janar 2017. Gjatë janarit 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 88,566 me një rritje prej 6.54% krahasuar me janar 2017. Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar tek sigurimet [...]

Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 shkurt 2018

22 Shkurt 2018

Në datën 21 shkurt 2018, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje morën pjesë Ministri i Financave dhe Ekonomisë (MFE), Guvernatori i Bankës së Shqipërisë (BSh), Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

20 Shkurt 2018

Ditën e hënë, datë 26 shkurt 2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregut të Pensioneve Private Vullnetare dhe SIK mbi bazën [...]

AMF dhe “Albanian University” bashkëpunojnë për rritjen e edukimit financiar te studentët

19 Shkurt 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi sot një takim informues me studentët e “Albanian University” në kuadër të strategjisë për “Rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit në tregjet financiare nën mbikëqyrje”. Aktiviteti synoi rritjen e njohurive dhe edukimin financiar të të rinjve për Autoritetin. [...]

Për zhvillimin e trajnimit për broker në tregun e sigurimeve

15 Shkurt 2018

Në zbatim të nenit 209, pika 2, të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 3, pika 1/c, të Rregullores nr. 48 datë 30.06.2015  “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime”, [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2017

13 Shkurt 2018

Gjatë vitit 2017, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.12.2017 tregon një total asetesh neto prej 1,727.54 milionë lekë dhe me një rritje prej afro 408.80 milionë lekë (31.00%) krahasuar me 31.12.2016. E shprehur në [...]

Drejtues të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare takohen me përfaqësues të Bankës Qendrore Evropiane

9 Shkurt 2018

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Koçi, priti sot në datën 9 shkurt 2018 përfaqësues të Bankës Qendrore Evropiane, BQE. Qëllimi i vizitës së përfaqësuesve të BQE ishte vlerësimi i Programit të Reformës Ekonomike të ndërmarrë nga Shqipëria, [...]