Media: Njoftime

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

23 Tetor 2017

Në mbledhjen e datës 20 tetor 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Anëtarit të Këshillit të Administrimit të shoqërisë “Raiffeisen Invest-Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive” sh.a.; Miratimin e statutit të [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

16 Tetor 2017

Ditën e premte, datë 20 tetor 2017, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e Anëtarit të Këshillit të Administrimit të [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 107, gusht-shtator 2017

13 Tetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 107, gusht-shtator 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 107 klikoni [...]

Për zhvillimin e trajnimit për broker në tregun e titujve

4 Tetor 2017

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt”, të nenit 26, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” i ndryshuar, të Rregullores nr.155, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, publikon Gjeografinë e Sigurimeve 2016

3 Tetor 2017

Gjeografia e Sigurimeve 2016, pasqyron në mënyrë të detajuar shpërndarjen e primeve të shkruara bruto, dëmeve të paguara si edhe primit për frymë, sipas prefekturave. Duke i hedhur një vështrim primit të shkruar bruto sipas shpërndarjes gjeografike, bie në sy përqëndrim i tregut të sigurimeve në prefekturat [...]

AMF sqaron lidhur me sigurimin për pasuritë e patundshme apo fatkeqësitë natyrore

2 Tetor 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, nisur nga disa raportime në media ditët e fundit, sqaron se drafti teknik “Për sigurimin nga katastrofat” është hartuar nga Banka Botërore dhe është depozituar në Autoritet në tetor 2015. Materiali është pjesë e një nisme të Bankës Botërore e cila përfshin [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

29 Shtator 2017

Në mbledhjen e datës 28 shtator 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a., si dhe fondit të pensionit që administrohet prej saj për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2017; Miratimin [...]

Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim

28 Shtator 2017

Për zhvillimin e testimit për broker në sigurime

27 Shtator 2017

Në zbatim të nenit 5 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se në datën 27.10.2017, ora 12.00, do të zhvillohet testimi për broker [...]

Edukimi financiar dhe kujdesi për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve, do të jenë në qendër të punës së AMF-së, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv në konferencë me mediat

26 Shtator 2017

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, Z. Ervin Koçi, zhvilloi më datë 26 shtator një konferencë me mediat në lidhje me zhvillimet më të fundit në tregjet financiare nën mbikëqyrjen e Autoritetit. Në fillim të fjalës së tij, Z. Koçi u ndal te ndryshimet strukturore në AMF, të tilla që [...]