Media: Njoftime

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

20 Shkurt 2018

Ditën e hënë, datë 26 shkurt 2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregut të Pensioneve Private Vullnetare dhe SIK mbi bazën [...]

AMF dhe “Albanian University” bashkëpunojnë për rritjen e edukimit financiar te studentët

19 Shkurt 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi sot një takim informues me studentët e “Albanian University” në kuadër të strategjisë për “Rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit në tregjet financiare nën mbikëqyrje”. Aktiviteti synoi rritjen e njohurive dhe edukimin financiar të të rinjve për Autoritetin. [...]

Për zhvillimin e trajnimit për broker në tregun e sigurimeve

15 Shkurt 2018

Në zbatim të nenit 209, pika 2, të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 3, pika 1/c, të Rregullores nr. 48 datë 30.06.2015  “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime”, [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2017

13 Shkurt 2018

Gjatë vitit 2017, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.12.2017 tregon një total asetesh neto prej 1,727.54 milionë lekë dhe me një rritje prej afro 408.80 milionë lekë (31.00%) krahasuar me 31.12.2016. E shprehur në [...]

Drejtues të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare takohen me përfaqësues të Bankës Qendrore Evropiane

9 Shkurt 2018

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Koçi, priti sot në datën 9 shkurt 2018 përfaqësues të Bankës Qendrore Evropiane, BQE. Qëllimi i vizitës së përfaqësuesve të BQE ishte vlerësimi i Programit të Reformës Ekonomike të ndërmarrë nga Shqipëria, [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare do të organizojë Konferencën Kombëtare “Sfidat e zhvillimit të tregjeve nën mbikëqyrjen e AMF-së dhe edukimi financiar”

8 Shkurt 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare do të organizojë në datën 24 Maj 2018 Konferencën Kombëtare III “Sfidat e zhvillimit të tregjeve nën mbikëqyrjen e AMF-së dhe edukimi financiar”. Ky aktivitet organizohet në kuadër të zbatimit të Strategjisë “Për rritjen e besimit të konsumatorit dhe investitorit [...]

Mbi përdorimin e monedhës kombëtare në tregjet financiare nën mbikëqyrje

7 Shkurt 2018

Në kuadër të memorandumit të përbashkët midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave “Për zgjerimin e përdorimit të monedhës kombëtare në sistemin financiar dhe në ekonominë shqiptare”, AMF publikon analizën mbi përdorimin [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.12.2017

5 Shkurt 2018

Gjatë vitit 2017, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde investimi, përkatësisht fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”dhe fondi i investimeve “Credins Premium” nën administrimin [...]

Mbi shpalljen e kërkesës për shprehje interesi për "Studimin e formës së ardhshme të depozitarit qendror të letrave me vlerë në Shqipëri"

1 Shkurt 2018

Të interesuarit për shprehje interesi të shqyrtojnë dokumentacionin duke klikuar këtu: REOI Ref. NoAL-SECO-SSC4 – CSIC TOR AL-SECO-SSC4 – CSIC  

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Janar 2018

Në mbledhjen e datës 31 janar dhe 6 shkurt 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e ndryshimit të buxhetit të vitit 2018 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare; Miratimin e riemërimit të Drejtorit Ekzekutiv të shoqërisë “Ansig” sh.a.; Miratimin e riemërimit [...]