Media: Artikuj

AMF organizon trajnimin e TAIEX mbi abuzimin e tregut dhe tregtimin e brendshëm në fushën e titujve

28 Prill 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në kuadër të aplikimit të instrumentit të asistencës teknike dhe shkëmbimit të informacionit (TAIEX), organizoi në datat 26–27 prill 2017, trajnimin (Expert Mission) për legjislacionin e ri të BE-së në lidhje me abuzimet e tregut dhe tregtimin e brendshëm të titujve (Market abuse [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-mars 2017

25 Prill 2017

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-mars 2017 kapën vlerën mbi 3,457 milionë lekë, ose 17.62% më shumë se në periudhën janar-mars 2016. Gjatë periudhës janar-mars 2017, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 275,020 me një rritje prej 23.65% krahasuar me periudhën [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Prill 2017

Ditën e premte, datë 28 prill 2017, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e prospektit të emetuesit, shoqëria “Banka Credins” sh.a., [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2017

25 Prill 2017

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë gjatë periudhës janar-mars 2017 u dominua në masën 57.15% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe pjesa tjetër prej 42.85% ishin instrumente afatgjatë (obligacione). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 94.76% e të gjitha transaksioneve [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

25 Prill 2017

Në zbatim të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime”, Komisioni i Testimit për “Broker në Sigurime”, i krijuar në bazë të Urdhrit nr. 66, datë 07.04.2017, të Nëndrejtorit [...]

Mbi Zhvillimin e Mbledhjes së Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF)

19 Prill 2017

Në datën 18 prill 2017 u zhvillua mbledhja e radhës e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje merrnin pjesë Ministri i Financave, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

18 Prill 2017

Në mbledhjen e datës 14 prill 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  për vitin 2016; Miratimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2016.

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 102, mars 2017

14 Prill 2017

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 102, mars 2017, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 102 klikoni këtu.

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2016

14 Prill 2017

Gjatë vitit 2016, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.12.2016 tregon një total asetesh neto prej 1,318.74 milionë lekë dhe me një rritje prej afro 390.00 milionë lekë (41.99%) krahasuar me fundin e vitit 2015. E shprehur [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

13 Prill 2017

Ditën e premte, datë 14 prill 2017, ora 13:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare  për vitin 2016”; Projekt “Për miratimin [...]