11 Janar 2017

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Ditën e mërkurë, datë 18 janar 2017, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:

  1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar;
  2. Miratimi i rendit të ditës;
  3. Projekt “Mbi Analizat Financiare për shoqëritë e sigurimit “Eurosig” sh.a., “Insig” sh.a. dhe “Ansig” sh.a.”;
  4. Projekt “Mbi inspektimin e plotë me Fokus Rrezikun, për shoqërinë “Intersig” V.I.G. sh.a.”.