25 Prill 2017

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

Në zbatim të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime”, Komisioni i Testimit për “Broker në Sigurime”, i krijuar në bazë të Urdhrit nr. 66, datë 07.04.2017, të Nëndrejtorit Ekzekutiv të AMF-së, shpall rezultatet e testimit të datës 12.04.2017.

Komisioni vlerëson se në bazë të pikëve të mbledhura:

 1. Zj. Armida Lika kalon modulin për klasat Jo-Jetë
 2. Zj. Dezdemona Gaxha kalon modulet për klasat Jo-Jetë dhe Jetë
 3. Zj. Dorothea Male kalon modulet për klasat Jo-Jetë dhe Jetë
 4. Zj. Ejona Rryçi kalon modulin për klasat Jo-Jetë
 5. Zj. Nada Vokshi kalon modulin për klasat Jo-Jetë
 6. Z. Jurgen Adhami kalon modulin për klasat Jo-Jetë
 7. Zj. Entela Haxhialiu kalon modulin për klasat Jo-Jetë   
 8. Z. Endrit Bakiri kalon kalon modulin për klasat Jo-Jetë
 9. Zj. Sonila Malaj kalon modulin për klasat Jo-Jetë
 10. Zj. Brunilda Baholli kalon modulin për klasat Jo-Jetë
 11. Zj. Laura Mehmeti kalon modulin për klasat e Jetës
 12. Zj. Jerina Llukmani kalon modulin për klasat e Jetës
 13. Zj. Anila Vako kalon modulin për klasat e Jetës