Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare
 Print

Në mbledhjen e datës 3 dhe 5 korrik 2017, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:

 1. Miratimin e Rregullores “Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime”;
 2. Miratimin e Rregullores “Mbi administrimin dhe rastet e ndërhyrjes në fondin e garancisë së shoqërisë së sigurimit”;
 3. Miratimin e një ndryshimi në Rregulloren nr. 136, datë 21.12.2015 “Për organizimin funksionimin dhe përshkrimin e detyrave”;
 4. Miratimin e dhënies së licencës për ushtrimin e veprimtarisë si bursë e titujve shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve ALSE” sh.a.;
 5. Miratimin e statutit të shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve ALSE” sh.a. dhe  rregulloreve përkatëse;
 6. Miratimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe Drejtorit të shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve ALSE” sh.a.;
 7. Miratimin e Projekt-statutit të shoqërisë “SMARTCOM” sh.a.;
 8. Licencimin e shoqërisë “Banka Amerikane e Investimeve” sh.a., për ushtrimin e veprimtarisë së depozitarit të fondeve të investimit dhe të pensioneve vullnetare;
 9. Licencimin e shoqërisë “Prodata Securities” sh.a. si shoqëri brokerimi për ushtrim veprimtarie tregtimi në tituj dhe licencimin e z. Gertin Qinami si broker në emër dhe për llogari të shoqërisë “Prodata Securities” sh.a.;
 10. Miratimin e shoqërisë “Prodata Securities” sh.a., për të vepruar si agjent brokeri në letrat me vlerë, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Depaho” Ltd;
 11. Marrjen e masave administrative ndaj administratorit të shoqërisë “Kapital Invest” sh.a.;
 12. Marrjen e masave ndaj shoqërive të sigurimit;
 13. Përzgjedhjen e kandidaturave për anëtarë të Komitetit Këshillimor për hartimin e strategjisë 5-vjeçare të zhvillimit të tregjeve nën mbikëqyrje.

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë