25 Korrik 2017

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Ditën e enjte, datë 27 korrik 2017, ora 12:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:

 1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar;
 2. Miratimi i rendit të ditës;
 3. Projekt “Mbi miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP dhe SIK “Credins Invest” sh.a., si dhe fondit të pensionit dhe fondit të investimit që administrohen prej saj për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2017”;
 4. Projekt “Mbi licencimin e brokerave në sigurime”;
 5. Projekt “Mbi licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime”;
 6. Projekt “Mbi miratimin e agjentëve në sigurime”;
 7. Projekt “Mbi licencimin e subjektit “UDSA” sh.p.k., për të ushtruar veprimtarinë e agjentit në sigurime në klasat e Jo-Jetës, në emër të disa shoqërive të sigurimit”;
 8. Projekt “Mbi miratimin e statutit të shoqërisë Insig Jetë sh.a.”;
 9. Projekt “Mbi miratimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë Insig Jetë sh.a.”;
 10. Projekt “Për licencimin e shoqërisë “SMARTCOM” sh.a. për ushtrimin e veprimtarisë së brokerimit në tituj”;
 11. Projekt “Për licencimin e Z. Sokrat Mitre për të vepruar si broker për tregtimin e titujve, në emër dhe për llogari të shoqërisë “SMARTCOM” sh.a.”;
 12. Projekt “Për miratimin e shoqërisë “SMARTCOM” sh.a. si agjent i lidhur i brokerit të licencuar të letrave me vlerë “Rodler” Ltd.”;
 13. Informacion mbi menaxhimin e rreziqeve të siguruara dhe provigjonet teknike të shoqërive të sigurimit siç paraqiten në 31 mars 2017;
 14. Informacion mbi pagesat e dëmeve objekt i Fondit të Kompensimit;
 15. Të tjera.