7 Nentor 2017

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

Në zbatim të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime”, e ndryshuar, Komisioni i Testimit për “Broker në Sigurime”, shpall rezultatet e testimit të datës 27.10.2017.

Komisioni vlerëson se në bazë të pikëve të mbledhura:
  1. Zj. Erjola Balla kalon modulin për klasat Jo-jetë
  2. Z. Erion Daullja kalon modulet për klasat Jo-jetë
  3. Zj. Armida Lika kalon modulet për klasa e Jetës
  4. Z. Albano Troka kalon modulin për klasat Jo-jetë
  5. Zj. Mikena Nine kalon modulin për klasat Jo-jetë   
  6. Zj. Ina Balliu kalon modulin për klasat Jo-jetë
  7. Z. Bledar Stafa kalon modulet për klasat Jo-jetë
  8. Zj. Antigona Tërthorja kalon modulin për klasat Jo-jetë
  9. Zj. Ariola Gjani kalon modulin për klasat Jo-Jetë