1 Shkurt 2018

Mbi shpalljen e kërkesës për shprehje interesi për "Studimin e formës së ardhshme të depozitarit qendror të letrave me vlerë në Shqipëri"

Të interesuarit për shprehje interesi të shqyrtojnë dokumentacionin duke klikuar këtu:

REOI Ref. NoAL-SECO-SSC4 – CSIC

TOR AL-SECO-SSC4 – CSIC