Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Rreth Nesh
Historiku
Misioni, Vizioni, Vlerat
Objektivat
Funksionet Kryesore
Subjektet e
    Rregulluara
    (entet nën juridiksion)
Mundësi Karriere
Historiku
 Print

Viti 2006 shënoi një hap të rëndësishëm në drejtim të reformimit të mbikëqyrjes dhe rregullimit të sistemit financiar jobankar. Me qëllim reformimin e sistemit rregullator financiar jobankar, në muajin Tetor 2006 u realizua integrimi i enteve rregullatore-mbikëqyrëse për aktivitetin e tregjeve dhe subjekteve në fushën e sigurimeve, tregut të letrave me vlerë si dhe instituteve të fondeve të pensioneve vullnetare. Në këtë kuadër, u realizua unifikimi i Autoritetit të Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS), Komisionit të Letrave me Vlerë (KLV), si dhe Inspektoriatit të Instituteve të fondeve të pensioneve vullnetare , duke krijuar Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF), si të vetmin institucion përgjegjës për licencimin, mbikëqyrjen dhe rregullimin e të gjithë aktivitetit që i përket sektorit financiar jobankar në Shqipëri.

Të gjithë elementët përbërës të procesit të unifikimit të rregullatorëve në sektorin jobankar, duke përfshirë hartimin e strategjisë, krijimin e AMF, ngritjen e kapaciteteve institucionale, zgjedhjen e stafit të kualifikuar, si dhe vizionin e Autoritetit për të ardhmen, u realizuan me mbështetjen e vazhdueshme të Bankës Botërore. Ky bashkëpunim vazhdon në drejtim të përmirësimit të kuadrit rregullativ e mbikëqyrës dhe funksioneve të institucionit.

Avantazhet e Integrimit
Mbikëqyrja e integruar është një përqasje, e cila bazohet mbi supozimin që në një ekonomi globale, ndryshimet mbi institucionet që ofrojnë shërbime fianciare po bëhen gjithnjë e më tepër të vogla dhe shpesh herë shkaktojnë praktika rregullative kontradiktore, të cilat mund të lënë shteg për abuzime apo influenca negative në zhvillimin e tregjeve financiare. Në dekadën e fundit vihet re një tendencë e theksuar e unifikimit të rregullatorëve financiarë, karakteristikë kjo edhe për Europën Lindore.

Një strukturë plotësisht e integruar mbikëqyrëse, është më e mirë se një strukturë e fragmentuar për këto arsye:

  • Integrimi siguron standarde dhe trajtime të njëjta rregullimi për sektorë të ndryshëm;
  • Integrimi ofron sinergjitë midis fushave të ndryshme funksionale të rregullatorit si nga pikëpamja e personelit ashtu edhe e neutralitetit rregullator;
  • Integrimi lehtëson më mirë bashkëpunimin ndërkombëtar.

Integrimi mund të jetë unifikim i plotë, apo në dy struktura rregullatore. Në Shqipëri u ndoq modeli i dy rregullatorëve financiarë (Banka e Shqipërisë dhe AMF), për t’u rivlerësuar në një kohë të dytë drejt një unifikimi të plotë.

Modelet e Integrimit
Eksperiencat e vendeve të zhvilluara kanë treguar se ekzistojnë dy modele të integrimit të institucioneve rregullatore të sistemit financiar:

  • Integrimi Horizontal - struktura organizative e rregullatorit të unifikuar ndërtohet sipas funksioneve të proceseve mbikëqyrëse (mbikëqyrja on-site, off-site, licencimi),
  • Integrimi Vertikal – struktura organizative ndërtohet sipas sektorëve (sigurimet, investimet, pensionet).

Në rastin e Shqipërisë, është zgjedhur “integrimi horizontal”, një kombinim i integrimit funksional në nivelet e larta të njësive organizative të strukturës së AMF-së, dhe brenda tyre një ndarje sektoriale.

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë