Projekt Akte

Projekt ligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe të risigurimit”

 

  Materiali i plotë