Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Buletini Zyrtar
Raporti i Mbikëqyrjes
Periodiku i AMF
Raporti Vjetor
Edukimi i Publikut
Kërkime
     • Materiale Diskutimi
     • Vrojtime
     • Konferenca
Artikuj\Intervista
     • Intervista
     • Artikuj
     • Media e Huaj
Edukimi i Publikut
 Print

Një ndër prioritetet tona është informimi në vazhdimësi i publikut për sektorët financiarë nën mbikëqyrjen e AMF-së. Këtë objektiv synojmë ta realizojmë nëpërmjet:

  • Zhvillimit të një programi edukues, i cili ka për qëllim të zgjerojë interesin dhe njohuritë e grupeve të ndryshme të interesit;
  • Realizimit të botimeve me karakter informativ dhe edukativ duke synuar njohjen e konsumatorëve me tregun financiar jobankar, mënyrën e funksionimit të tij, aktorët, produktet dhe shërbimet e ofruara;
  • Prezencës aktive të institucionit dhe ekspertëve tanë në median e shkruar dhe vizive duke qenë palë në dialogun mes grupeve të interesit për zhvillimin e tregut të sigurimeve, letrave me vlerë dhe pensioneve private vullnetare.
Në këtë kuadër, do të pasqyrohet edhe veprimtaria e AMF-së për përmirësimin e praktikave të punës, harmonizimin e akteve rregulluese me ato ndërkombëtare dhe Direktivat e BE-së, rritjen e transparencës dhe mbrojtjen e konsumatorit në tregjet nën mbikëqyrje.
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë