Rregullore nr. 76, datë 30.05.2016 "Mbi kategoritë e investimeve të lejuara, kufizimet që zbatohen dhe përdorimin e instrumenteve financiare derivative"

 • Akti ligjor/rregullator:
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 76
  Datë: 30/05/2016
 • Hyn në fuqi : 30/05/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Sigurime

Kjo rregullore përcakton: Kategoritë e investimeve të lejuara, kufizimet që zbatohen për investimin e aktiveve, përdorimin e instrumenteve financiare derivative, përmbajtjen, mënyrën dhe afatet kohore për njoftimin e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

   Materiali i plotë