Udhezim

Udhëzim nr. 4, datë 03.10.2007 "Mbi parimet dhe rregullat e përgjithshme të sigurisë së informacionit"

 • Akti ligjor/rregullator: Udhezim
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 4
  Datë: 03/10/2007
 • Hyn në fuqi : 03/10/2007
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Të Përgjithshme

Objekt i këtij udhëzimi është përcaktimi i Parimeve dhe Rregullave të Përgjithshme të Sigurisë së Informacionit në AMF dhe  përcaktimi i përgjegjësive për veprimet që lidhen me sigurinë me qëllim ruajtjen e integritetin, disponueshmërisë dhe konfidencialitetit të aseteve të informacionit të Autoritetit.

   Materiali i plotë