Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Ligj >> Letra me Vlere
 Print
Ligji nr. 10 198, datë 10.12.2009 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"

Akti ligjor/rregullator Ligj
Miratoi Kuvendi
Numër 10 198 Datë 10/12/2009
Hyn në fuqi 15/01/2010
Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 186 Datë 31/12/2009
Sektori
Fusha Letra me Vlere

Përshkrim i shkurtër:
Ndryshuar nga: Ligji nr. 36, datë 31.03.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive"" botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 64, datë 20/04/2016


Ky ligj ka për qëllim të rregullojë:

a) kushtet dhe kriteret për themelimin, regjistrimin dhe funksionimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive, si dhe të shoqërive administruese, stukturat e fondeve me pjesemarrje të hapur e pjesëmarrje të mbyllur që ofrohen dhe shiten;
b) emetimin dhe shitjen e kuotave dhe të aksioneve;
c) shlyerjen e kuotave;
ç) promovimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive;
d) veprimtaritë e kryera nga palët e treta për llogari të sipërmarrjeve të investimeve kolektive;
dh) realizimin e mbikëqyrjes, nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, të veprimtarisë së sipërmarrjeve të investimeve kolektive të shoqërive administruese, depozitarëve dhe të personave të përfshirë në shitjen e kuotave e të aksioneve, që, duhet të mbikeqyren sipas këtij ligji;
e) veprimtarinë e sipërmarrjeve të huaja të investimeve kolektive dhe të shoqërive administruese të huaja në Republikën e Shqipërisë;
ë) të vendosë rregulla, që sigurojnë funksionimin e drejtë të tregut të kapitaleve dhe nxitjen e lëvizjes së lirë të tyre.

  Materiali i plotë
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë