Rregullore

Rregullore nr. 32, datë 28.05.2015 "Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Edukimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 32
  Datë: 28/05/2015
 • Hyn në fuqi : 28/05/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Kjo Rregullore ka për objekt organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Edukimit, si dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për rekrutimin e trajnuesve dhe zbatimin e programit të formimit profesional të drejtuesve dhe profesionistëve në tregun e sigurimeve.

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 105, datë 30.09.2015)

(Ndryshuar me vendim Bordi nr. 16, datë 26.02.2016)

   Materiali i plotë