Rregullore

Rregullore nr. 45, datë 30.06.2015 "Për administrimin e likuiditetit për fondin e investimeve"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 45
  Datë: 30/06/2015
 • Hyn në fuqi : 30/06/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për administrimin e likuiditetit të fondeve të investimeve nga shoqëria administruese e sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

   Materiali i plotë