Ligje

Ligji nr. 10 076, datë 12.02.2009 "Për Sigurimin e Detyrueshëm në Sektorin e Transportit"

  • Akti ligjor/rregullator: Ligje
  • Miratoi : Kuvendi
  • Numër: 10 076
    Datë: 12/02/2009
  • Hyn në fuqi : 19/03/2009
  • Botuar në: Fletoren Zyrtare nr. 20
    Datë: 04/03/2009
  • Sektori:
  • Fusha: Sigurime

Ndryshuar nga: Ligji Nr. 10455, datë 21.7.2011 botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 107, datë 09/08/2011

Qëllim i këtij ligji është përmirësimi i bazës ligjore të sigurimit të detyrueshëm. Ky zhvillim ligjor ndërmerret në një kohë kur tregu i sigurimeve ka avancuar me shpejtësi, dhe kërkohen ndryshime ligjore në përgjigje të këtij zhvillimi, me qëllim mbrojtjen e konsumatorit dhe përafrimit me standardet ndërkombëtare.

   Materiali i plotë