Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Shoqëri Komisionere të
    Letrave me Vlerë

Shoqëri Këshillimi
    për Investime në tituj

AGJENT
     • AKSIONER
       INTERNATIONAL
       SECURITIES
       BROKERAGE sh.a

      • EUROTRADE
       SECURITIES sh.a.
Kujdestarë të Letrave me
    Vlerë

Rregjistrar të Letrave me
    Vlerë

Tregje të Organizuar të
    Letrave me Vlerë

SHOQËRITË
    ADMINISTRUESE TË
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

DEPOSITARË I
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

Tregu i Letrave me Vlerë >>  AGJENT
 Print
AKSIONER INTERNATIONAL SECURITIES BROKERAGE sh.a
Drejtor Ekzekutiv Alma HASANAJ
Fusha e Aktivitetit Agjent brokeri ne letra me vlere ne emer dhe per llogari te shoqerise "Saxo Bank"
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital të huaj
Adresa e Selisë Rr. Qemal Stafa, pall. 31, Njesia Tregtare 2, nr. 20 Tirane
Tel./Faks +355 44 400 600
Faqja e Internetit www.aksioner.com
Posta Elektronike info@aksioner.com
Licenca Miratuar me Vendim Bordi nr. 64 datë 28.04.2011

Te Punesuar

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë