Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Shoqëri Komisionere të
    Letrave me Vlerë

Shoqëri Këshillimi
    për Investime në tituj

AGJENT
     • AKSIONER
       INTERNATIONAL
       SECURITIES
       BROKERAGE sh.a

     • STOCK
       INTERNATIONAL
       ALBANIA sh.a
Kujdestarë të Letrave me
    Vlerë

Rregjistrar të Letrave me
    Vlerë

Tregje të Organizuar të
    Letrave me Vlerë

SHOQËRITË
    ADMINISTRUESE TË
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

DEPOSITARË I
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

Tregu i Letrave me Vlerë >>  AGJENT
 Print
STOCK INTERNATIONAL ALBANIA sh.a
Drejtor Ekzekutiv Eni KOÇO
Fusha e Aktivitetit Agjent brokeri ne letra me vlere ne emer dhe per llogari te "LeadCapital Markets"Ltd, firme brokerimi
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital të huaj
Adresa e Selisë Rr. "Sami Frashëri", Pall. 2/251, sipër "Alpha Bank" sh.a.,Tiranë.
Tel./Faks +355 44 10 50 10
Faqja e Internetit www.stock.com
Posta Elektronike ekoco@al.stock.com
Licenca Miratuar me Vendim Bordi nr. 56, datë 30.06.2015

Te Punesuar

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë