Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Shoqëri Komisionere të
    Letrave me Vlerë

Shoqëri Këshillimi
    për Investime në tituj

     • APIA Wealth
       Management Albania
       sh.a.

     •AKSIONER
       INTERNATIONAL
       SECURITIES 
       BROKERAGE sh.a.
AGJENT
Kujdestarë të Letrave me
    Vlerë

Rregjistrar të Letrave me
    Vlerë

Tregje të Organizuar të
    Letrave me Vlerë

SHOQËRITË
    ADMINISTRUESE TË
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

DEPOSITARË I
    SIPËRMARRJEVE TË
    INVESTIMEVE KOLEKTIVE

Tregu i Letrave me Vlerë >>  Shoqëri Këshillimi për Investime në tituj
 Print
AKSIONER INTERNATIONAL SECURITIES BROKERAGE sh.a
Drejtor Ekzekutiv Alma HASANAJ
Fusha e Aktivitetit Shoqeri keshillimi per investime ne tituj
Lloji i Pronësisë Shoqëri me kapital te huaj
Adresa e Selisë Rr. Qemal Stafa, pall. 31, Njesia Tregtare 2, nr. 20 Tirane
Tel./Faks +355 44 400 600
Faqja e Internetit www.aksioner.com
Posta Elektronike info@aksioner.com
Licenca nr. 2, date 29.09.2016 (pa afat), miratuar me Vendim Bordi nr.147, date 29.09.2016.

Keshilltari fizik

 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë