Akte Nënligjore

Rregullore nr. 56, datë 29.03.2018 “Mbi formën dhe përmbajtjen e detajuar të informimit të kreditorëve të njohur të shoqërisë së sigurimit”.

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave në lidhje me formën dhe përmbajtjen e detajuar të informimit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 29/03/2018
 

Rregullore nr. 23, datë 26.02.2018 “Për regjistrin elektronik online të shitjeve të kontratave të sigurimit të detyrueshëm motorik”

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave të funksionimit, të identifikimit dhe raportimit të të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 26/02/2018
 

Rregullore nr. 21, datë 06.02.2018 “Për administrimin e likuiditetit për fondin e investimeve”

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për shoqërinë administruese të sipërmarrjeve të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 06/02/2018
 

Rregullore nr. 16, datë 31.01.2018 “Për formularin e kërkesës, përmbajtjen e dokumentacionit për miratim prospekti për emetimin e obligacioneve”

Objekti i kësaj rregulloreje përcakton mënyrën e aplikimit për marrjen e miratimit të prospektit për emetimin e obligacioneve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/03/2018
 

Rregullore nr. 86, datë 03.07.2017 "Mbi administrimin e fondit të garancisë së shoqërisë së sigurimit dhe rastet e ndërhyrjes"

Objekt i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregulla mbi administrimin e fondit të garancisë dhe rastet e [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 03/07/2017
 

Rregullore nr. 85, datë 03.07.2017 "Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime"

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave, procedurave, afateve për licencimin dhe rinovimin e licencës [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 03/07/2017
 

Rregullore nr. 57, datë 26.05.2017 "Mbi llogaritjen e Mbajtjes Neto të Mbulimit Maksimal Agregat të rreziqeve që rrjedhin nga kontratat e sigurimit"

Objekti i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregulla për shoqëritë e sigurimit në lidhje me llogaritjen [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/01/2019
 

Rregullore nr. 56, datë 26.05.2017 "Për transferimin e portofolit të sigurimit në lidhje me vendet anëtare"

Objekt i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregullat për transferimin e portofolit të sigurimit në lidhje [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi :
 

Rregullore Nr. 55, datë 26.05.2017 "Mbi mbikëqyrjen e grupit të sigurimit"

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave, kushteve dhe kërkesave për realizimin e mbikëqyrjes së [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 01/01/2018
 

Rregullore nr. 54, datë 26.05.2017 "Mbi likuidimin e detyrueshëm të degës së shoqërisë së sigurimit, të një vendi të huaj dhe një vendi anëtar të BE-së"

Objekt i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregullat e likuidimit të detyrueshëm të degës së [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 26/05/2017