Akte Nënligjore

Rregullore nr. 77, datë 29.06.2011 "Mbi përcaktimin e vlerës së aseteve të sipermarrjeve të investimit kolektiv dhe llogaritjen e vlerës neto të aseteve të tyre për kuotë ose për aksion"

Kjo rregullore përcakton bazën e detyrueshme për përcaktimin e vlerës së aseteve të sipërmarrjeve të investimeve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 29/06/2011
 

Rregullore nr. 69, datë 26.05.2011 "Për autorizimin e individëve për shitjen e kuotave/aksioneve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike"

Kjo rregullore përcakton kushtet, mënyrën e autorizimit për shitjen e kuotave/aksioneve të sipërmarrjeve të investimeve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 26/05/2011
 

Rregullore nr. 68, datë 26.05.2011 "Për dhënien e licencës, veprimtarinë tregtare, ofertën publike dhe kërkesat e raportimit për sipërmarrjen e investimeve kolektive me ofertë publike të krijuar nga një shoqëri e huaj administruese"

Kjo rregullore përcakton dokumentacionin shtesë për dhënien e licencës për sipërmarrjen e investimeve kolektive me [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 26/05/2011
 

Vendim nr. 55, datë 30.03.2011 "Për njohjen e veprimtarisë së agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë"

Objekti i këtij vendimi është  njohja e veprimtarisë se agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë, [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 30/03/2011
 

Rregullore nr. 26, datë 23.02.2011 “Mbi funksionimin e sistemit të raportimit AMF In-Reg”

Kjo rregullore ka për objekt organizimin, funksionimin dhe përcaktimin e procedurave të sistemit të raportimit AMF In-Reg. (Ndryshuar [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 23/02/2011
 

Rregullore nr. 25, datë 23.02.2011 "Për raportimin në AMF të veprimtarisë së shoqërisë administruese të fondeve të pensionit"

Kjo Rregullore ka për qëllim të rregullojë përmbajtjen, shpeshtësinë, afatet dhe formën e pasqyrave financiare [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 23/02/2011
 

Rregullore nr.24, datë 23.02.2011 “Mbi ndarjen e veprimtarive të shoqërisë administruese të fondit të pensionit vullnetar”

Kjo rregullore përcakton kriteret dhe standardet për ndarjen e veprimtarisë së administrimit të fondit të pensionit, nga [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 23/02/2011
 

Rregullore nr. 2, datë 13.01.2011 “Për përmbajtjen e kontratës dhe të prospektit të fondit të pensionit”

Kjo rregullore përcakton rregulla më të hollësishme të përmbajtjes të kontratës dhe prospektit të fondit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 13/01/2011
 

Rregullore nr. 1, datë 13.01.2011 “Për delegimin e funksioneve të shoqërisë administruese të fondeve të pensioneve”

Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë llojet e funksioneve, rregullat dhe procedurat për delegim të funksioneve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 13/01/2011
 

Rregullore nr. 126, datë 07.12.2010 "Mbi mënyrat, kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit vullnetar"

Kjo rregullore përcakton mënyrat kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit në llogarinë e anëtarit të fondit të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 07/12/2010