Akte Nënligjore

Rregullore nr. 2, datë 13.01.2011 “Për përmbajtjen e kontratës dhe të prospektit të fondit të pensionit”

Kjo rregullore përcakton rregulla më të hollësishme të përmbajtjes të kontratës dhe prospektit të fondit [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 13/01/2011
 

Rregullore nr. 1, datë 13.01.2011 “Për delegimin e funksioneve të shoqërisë administruese të fondeve të pensioneve”

Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë llojet e funksioneve, rregullat dhe procedurat për delegim të funksioneve [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 13/01/2011
 

Rregullore nr. 126, datë 07.12.2010 "Mbi mënyrat, kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit vullnetar"

Kjo rregullore përcakton mënyrat kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit në llogarinë e anëtarit të fondit të [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 07/12/2010
 

Rregullore nr. 125, datë 07.12.2010 “Për penalitetet e zbatuara në rastin e tërheqjes së parakohshme nga fondi i pensionit vullnetar”

Objekti i rregullores është përcaktimi i kufirit dhe mënyrës së zbatimit të penalitetit në rast të tërheqjes [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 07/12/2010
 

Rregullore nr. 124, datë 7.12.2010 “Mbi afatet, kushtet dhe procedurat për autorizim të bankave si kujdestarë të obligacioneve”

Kjo rregullore përcakton: a) afatet kohore, kushtet dhe procedurat për autorizimin e kujdestarëve të obligacioneve të shoqërive [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 07/12/2010
 

Rregullore nr. 113, datë 18.11.2010 "Për testimin e administratorëve të shoqërisë administruese të fondeve te pensioneve"

Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e procedurave të organizimit të testimit të administratorëve të shoqërisë [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 18/11/2010
 

Rregullore nr. 21, datë 19.03.2010 "Mbi administrimin e fondit të garancisë dhe rregullat e trajtimit të dëmeve të kartonit jeshil"

Kjo Rregullore ka për objekt të përcaktojë rregullat mbi administrimin e Fondit të Garancisë së Kartonit Jeshil për [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 19/03/2010
 

Rregullore nr. 18/1, datë 25.02.2010 "Tarifat e licencimit dhe funksionimit të shoqërisë administruese, depozitarit dhe agjentit të fondeve të pensionit vullnetar"

Kjo Rregullore përcakton elementët dhe madhësinë e tarifave për licensimin, miratimin, autorizimin, funksionimin e shoqërisë [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 25/02/2010
 

Rregullore nr. 2, datë 28.01.2010 "Për standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimit"

Kjo Rregullore përcakton rregullat dhe standardet e mbikëqyrjes së Byrosë Shqiptare të Sigurimeve,  përmbajtjen dhe [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 28/01/2010
 

Rregullore nr. 1, datë 28.01.2010 “Për aktivet e lejuara, kufizimet dhe kufirin maksimal të investimit të fondit të pensionit”

Kjo rregullore hartohet në bazë të nenit 63, të Ligjit nr. 10 197, datë 10.12.2009, "Për fondet e pensionit vullnetar" dhe [...]
Miratoi : Bordi i AMF; Hyn në fuqi : 28/01/2010