Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi më 24 maj 2019, Konferencën II Kombëtare “Edukimi Financiar” me punime të studentëve mbi tregjet financiare jobankare.

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi më 24 maj 2019, Konferencën II Kombëtare “Edukimi Financiar” me punime të studentëve mbi tregjet financiare jobankare.

Renditur më poshtë janë abstraktet e punimeve të studentëve, prezantuar në këtë konferencë.

Albanian University Menaxhimi i Financave Personale

Albanian University Pensionet private e vetmja alternative per rritjen reale te pensioneve ne Shqiperi

Albanian University Roli i fondeve të pensionit

Albanian University Sfidat e tregut te sigurimeve ne Shqiperi

Albanian University Sigurimi i Jetes ne Shqipëri

Albanian University Strategjia e Borxhit te Qeverise

Albanian University Tre shtyllat e mbrojtjes në kompanitë e sigurimit

Albanian University Tregu i Kapitalit dhe i Fondeve te Investimit

Albanian University Tregu i Sigurimeve ne Shqiperi

Albanian University Bursat, niveli i zhvillimit te tyre ne Shqiperi

Albvanian University Biznesi - alternativa e financimit

Albanian University Menaxhimi i Riskut dhe Etika

Fakulteti i Ekonomisë dhe Biznesit, University of New York Treguesit socio-ekonomikë të mungesës së investimit 

UBT Rëndësia e Edukimit Financiar në ditët e sotme

UET Dixhitalizimi ne tregun e sigurimeve

Universiteti Aleksandër Moisiu, Durres Faktorët që ndikojnë mbi perceptimin e produkteve vullnetare

Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës Fondet e investimeve, një mundësi alternative investimi

Universiteti Aleksandër Moisiu NVM në Shqipëri  përballë alternativave të financimit

UT Fakulteti i Ekonomise Aftësimi financiar te të rinjtë shqiptarë

UT Fakulteti i Ekonomise Çfarë e pengon zhvillimin e tregut të sigurimeve në Shqipëri