Rregullore

Rregullore nr. 36, datë 30.04.2009 "Për rregjistrin elektronik të dëmeve të sigurimeve të detyrueshme motorike"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 36
  Datë: 30/04/2009
 • Hyn në fuqi : 30/04/2009
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore miratohet në bazë dhe për zbatim të ligjit nr.10076, datë 12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”. Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës dhe procedurave për raportimin e dëmeve të sigurimeve të detyrueshme përmes një regjistri elektronik të instaluar në serverat e qendrës së informacionit të sigurimeve të detyrueshme. Ndryshuar me vendim Bordi nr.79 datë 29.06.2011. Ndryshuar me vendim Bordi nr. 148, datë 23.11.2011

   Materiali i plotë