Rregullore

Rregullore nr. 1, datë 25.01.2016 "Për procedurat dhe mënyrën e depozitimit të informacionit dhe dokumentacionit në lidhje me burimin e kapitalit për aksionarët e shoqërisë së sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 1
  Datë: 25/01/2016
 • Hyn në fuqi : 25/01/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e dokumentacionit për aksionarët themelues të shoqërisë së sigurimit, procedurat dhe mënyrat e depozitimit të informacionit dhe dokumentacionit në lidhje me burimin e kapitalit, si dhe mënyrën e vlerësimit të përmbushjes së kritereve nga aksionari influencues.

   Materiali i plotë