Rregullore

Rregullore nr. 57, datë 28.04.2016 "Mbi trajnimet e vazhdueshme profesionale dhe rinovimin e licencës së aktuarit të autorizuar"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 57
  Datë: 28/04/2016
 • Hyn në fuqi : 28/04/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo Rregullore ka për objekt përcaktimin e rregullave të trajnimeve të vazhdueshme profesionale dhe rinovimit të licencës së aktuarit të autorizuar.

   Materiali i plotë