Rregullore

Rregullore nr. 110, datë 19.07.2016 "Për administrimin e riskut të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 110
  Datë: 19/07/2016
 • Hyn në fuqi : 19/07/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore përcakton rregullat për organizimin dhe funksionimin e sistemit të administrimit të riskut të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

   Materiali i plotë