Rregullore

Rregullore nr. 154, datë 29.09.2016 "Mbi pezullimin e shitjes dhe shlyerjes së kuotave në Fondet e Investimeve"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 154
  Datë: 29/09/2016
 • Hyn në fuqi : 29/09/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave, kushteve dhe procedurave për pezullimin e shitjes dhe shlyerjes së kuotave në fondet e investimeve.

   Materiali i plotë